Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος θα προσεγγιστούν θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση σε υφαντουργικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις ένδυσης. Θα εξεταστεί ο ρόλος και η σπουδαιότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα διερευνηθούν μέθοδοι για πρόβλεψη της ζήτησης της αγοράς, τον έλεγχο των αποθεμάτων και τη διαχείριση της αποθήκευσης, τα δίκτυα και μέσα μεταφοράς και διανομής των εμπορευμάτων. Θα παρουσιαστούν παράμετροι και προκλήσεις που επηρεάζουν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (ΕΑ) και της προσδίδουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά.