Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος των Θεμελιώσεων είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν διευρυμένη γνώση γύρω από τα θέματα που αφορούν σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας των αβαθών θεμελιώσεων, τις επί τόπου δοκιμές, τη μελέτη της ευστάθειας και τη διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης. Να υπολογίζουν τις καθιζήσεις καθώς και τις επιτρεπόμενες καθιζήσεις. Να γνωρίζουν για την διαστασιολόγηση κεντρικών και έκκεντρων πεδίλων, των συνδ. δοκών, πεδιλοδοκών, εσχάρα πεδιλοδοκών και τη γενική κοιτόστρωση. Καθώς να μπορούν να επιλέξουν τύπο θεμελίωσης ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.