Σκοπός Μαθήματος:

Οι σπουδαστές με το πέρας των μαθημάτων να έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που αφορούν τα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους, καθώς και τη συμπεριφορά του εδάφους κάτω από την επιβολή φορτίων, μέσω μιας θεμελίωσης.

Περιγραφή Μαθήματος:

Το κέντρο βάρους του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση της ιστορίας της κτιριοδομίας (κυρίως στην Ελλάδα) από την αρχαιότητα μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο -στις χρονικές περιόδους των Κλασσικών και των Ρωμαϊκών Χρόνων, του Βυζαντίου, της Αναγέννησης και του 19ου αιώνα, καθώς και του Μεσοπολέμου. Η εξέλιξη της οικοδομικής στα κτιριακά έργα (τόσο σε αυτά της επίσημης αρχιτεκτονικής, όσο και σε αυτά της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας) αναπτύσσεται ως συνισταμένη της δομικής ανάλυσης και της αρχιτεκτονικής αναγνώρισης της κατασκευής.

Ειδικότερα, το μάθημα συγκροτείται από τις παρακάτω ενότητες (σε σύνθεση και όχι σε ακολουθία):

  • Αρχές των δομικών συστημάτων / Φ.Ο.
  • Υλικά και τρόποι δόμησης
  • Ιστορικές κατασκευαστικές τεχνικές
  • Οικοδομικές και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες
  • Συσχετισμοί με και επιδράσεις από το ευρύτερο πλαίσιο (τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τα υλικά, τις εκάστοτε τάσεις στη δόμηση και τις επιρροές από τα δυτικά πρότυπα και αυτά της Ανατολής, τις ιστορικές συγκυρίες, τα κοινωνικο - οικονομικά δεδομένα και την εκπαίδευση του τεχνικού δυναμικού)