Στόχος μαθήματος:

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παρουσίαση και εφαρμογή των θεωρητικών και πρακτικών εννοιών της σύγχρονης Γεωδαισίας, κλασσικής και Ηλεκτρονικής. Ο βασικός του στόχος είναι ο εφοδιασμός όσων το παρακολούθησαν με τις απαραίτητες γνώσεις για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με μαθήματα και εργασίες Χωροταξικού, Πολεοδομικού και Γεωγραφικού περιεχομένου. Στις διαλέξεις του μαθήματος καλύπτονται τα παρακάτω θέματα: Βασικοί ορισμοί. Επιφάνειες και συστήματα αναφοράς. Συστήματα αναφοράς ορθογώνιων συντεταγμένων. Βασικοί υπολογισμοί. Εφαρμογές στη Γεωδαισία. Γεωδαιτικά μεγέθη οριζοντιογραφίας (μεθοδολογία, όργανα, υπολογισμοί). Μέτρηση υψομετρικών διαφορών (Γεωμετρική Χωροστάθμηση-Τριγωνομετρική Υψομετρία). Προσδιορισμός - εντοπισμός σημείων στις δύο και τρεις διαστάσεις. Χρήση χάρτου. Τοπογραφικές αποτυπώσεις και σύνταξη κατά μήκος και κατά πλάτος τομών. Υπολογισμοί εμβαδών και όγκων. Το δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης GPS.

Σκοπός Μαθήματος:

Η απόκτηση επαρκών γνώσεων σχετικά με την τοποθέτηση του κτιρίου σε ένα οικόπεδο και τη σύνταξη διαγράμματος δόμησης και η έννοια του ιδεατού στερεού. Η σύνταξη του διαγράμματος γενικής εκσκαφής και της σχηματικής τομής εκσκαφών - θεμελίωσης. Εμβάθυνση στον τρόπο υπολογισμού του όγκου εκσκαφών - επιχωματώσεων. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με το διαγράμματος χάραξης εκσκαφών - υποστυλωμάτων. Εξάσκηση σχετικά με την κάτοψη και την τομή ξυλοτύπου πλάκας - δοκού - υποστυλώματος.