Στόχοι Μαθήματος:

  • Η ικανότητα συσχετισμού των αρχών του Τεχνικού Σχεδίου με τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών - οικοδομικών σχεδιαστικών εφαρμογών.
  • Η κατανόηση του σχεδιαστικού λεξιλογίου στην αρχιτεκτονική κάτοψη, τομή και όψη.
  • Η ευελιξία στη χρήση και εφαρμογή των βασικών γνώσεων οικοδομικής και λειτουργικής οργάνωσης για τη σύνταξη των γενικών σχεδίων μιας αρχιτεκτονικής μελέτης.
  • Η οργάνωση και παρουσίαση των σχεδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης.
  • Καθώς και η οργάνωση και διεκπεραίωση της αποτύπωσης κτιρίου.

ΘΕΩΡΙΑ

Εισαγωγή: Ιστορική και οικονοµική εξέλιξη των δοµικών υλικών. Κριτήρια για την επιλογή και καταλληλότητα των υλικών. Φυσικές, χημικές, μηχανικές, θερμικές, ακουστικές και ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες των υλικών. Προτυποποίηση στα δομικά υλικά: Τυποποίηση, έλεγχοι, δοκιµές. Προδιαγραφές υλικών. Ευρωπαϊκά πρότυπα. Πετρώµατα και Φυσικοί λίθοι: Γεωλογική διάκριση, ορυκτολογική σύσταση, έλεγχοι και δοκιµασία των πετρωµάτων. Φυσικοί λίθοι. Κατηγορίες λίθων. Μάρμαρα. Αίτια καταστροφών, µέσα προστασίας και συντήρηση φυσικών λίθων. Θραύση πετρωµάτων. Αδρανή υλικά: Υλικά σκυροδεµάτων-οδοποιίας. Προέλευση, παραγωγή, εξόρυξη, κατεργασία, ταξινόµηση. Χαρακτηριστικές ιδιότητες. Κοκκοµετρική ανάλυση. Πρότυπες καµπύλες κανονισµών. Καταλληλότητα, έλεγχοι, δοκιµασίες αδρανών. Διόρθωση χαρακτηριστικών μιγμάτων αδρανών. Μέτρο λεπτότητας αδρανών. Ειδικές κατηγορίες αδρανών. Υπολογιστικές ασκήσεις στα αδρανή. Κονίες: Κατηγορίες. Τρόποι παραγωγής. Μηχανισμοί πήξεως και σκληρύνσεως. Ισχύοντες κανονισμοί. Πηλοί. Άσβεστος. Μαγνησιακή κονία. Γύψος. Ρητίνες. Τσιµέντο. Παραγωγή. Μηχανισµοί πήξεως και σκληρύνσεως. Έλεγχοι και δοκιµές. Κανονισµοί τσιμέντου. Ειδικές κατηγορίες τσιµέντου. Κονιάµατα: Κατηγορίες, σύνθεση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά. Κριτήρια καταλληλότητας. Έλεγχοι-δοκιµές. Προδιαγραφές-Κανονισµοί. Σκυρόδεμα: Κατηγορίες σκυροδεμάτων. Κριτήρια κατάταξης. Χρησιμοποιούμενες κονίες, αδρανή. Πρώτες ύλες σκυροδεμάτων. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Υπολογισμός και μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Φυσικομηχανικές και χημικές ιδιότητες σκυροδέματος. Μέθοδοι ελέγχου. Εργασιμότητα σκυροδέματος και μέθοδοι υπολογισμού. Δοκιμές διείσδυσης, Vebe. Ανθεκτικότητα σκυροδέματος: μηχανισμοί ενανθράκωσης, διείσδυσης χλωριόντων, αντιδράσεις θειικών αλάτων, έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, αλκαλοπυριτική αντίδραση σε σχέση με την ευπάθεια των αδρανών. Διάβρωση, τεχνολογικά μέτρα προστασίας και πρόληψης των διαβρωτικών μηχανισμών, μέθοδοι επισκευής των κατασκευών. Ειδικά σκυροδέματα: Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας, Έτοιμα σκυροδέματα (ιδιότητες-εφαρμογές). Ελαφροσκυροδέματα. Πρώτες ύλες. Ιδιότητες-εφαρμογές ελαφροσκυροδεμάτων. Έλεγχοι. Κανονισμοί. Υπολογισμός και μελέτη σύνθεσης ελαφροσκυροδεμάτων. Μεταλλικά δομικά υλικά: Κριτήρια για την αξιολόγηση των υλικών. Ταξινόμηση. Δομή. Κράματα σιδήρου - άνθρακα. Παραγωγή, κατεργασία. Κατηγορίες δομικού χάλυβα. Έλεγχοι. Δοκιμασίες δομικού σιδήρου. Αργίλιο. Συνδέσεις μεταλλικών τεμαχίων (κοχλίωση - ήλωση, συγκόλληση). Διάβρωση μεταλλικών υλικών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Δειγματοληψία με τετραμερισμό αδρανών υλικών. Κοκκοµετρική ανάλυση και κοκκοµετρική σύνθεση αδρανών. Προσδιορισμός Φαινόμενου Βάρους, ειδικού βάρους, συντελεστή μάζας και πορώδους αδρανών. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας και υδατοαπορροφητικότητας αδρανών. Προσδιορισμός Ειδικού Βάρους και υγρασίας απορρόφησης χονδρόκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Προσδιορισμός της αντοχής αδρανών υλικών σε τριβή κατά και κρούση με την μηχανή Los Angeles. Προσδιορισμός δείκτη φθοράς σε τριβή κατά Bohme. Έλεγχος καθαρότητας άμμου, δοκιμή ισοδυνάμου. Προσδιορισμός παιπάλης. Προσδιορισμός σκληρότητας κατά Brinell, κατά Vickers, και κατά Rockwell. Διόρθωση κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών. Ανθεκτικότητα αδρανών υπό την επίδραση καιρικών συνθηκών. Έψηση μίγματος πρώτων υλών παραγωγής κλίνκερ τσιμέντου Portland. Έλεγχος της εψησιμότητας βιομηχανικής φαρίνας υγροχημικά (fCaO) και με τη χρήση TGA, DTA και DSC. Έλεγχος της δομής των κλίνκερ με οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Δειγματοληψία τσιμέντων. Δοκιμασία λεπτότητας άλεσης τσιμέντου. Προσδιορισμός Ειδικού Βάρους τσιμέντου. Προσδιορισμός της απαίτησης σε νερό και χρόνων πήξης (Vicat). Δοκιμή σταθερότητας όγκου με το δακτύλιο Le Chatelier. Προσδιορισμός του ρυθμού ενυδάτωσης με τη χρήση TGA και DTA. Έλεγχος της πορείας ενυδάτωσης και της δομής των ενυδατωμένων προϊόντων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Υπολογισμός σύνθεσης σκυροδέματος με τη μέθοδο του υδατοσυντελεστή ω. Δοκιμή θλίψης και κάμψης σκυροδέματος. Έλεγχος εργασιμότητας σκυροδέματος με προσδιορισμό του μέτρου εξάπλωσης. Έλεγχος εργασιμότητας σκυροδέματος με προσδιορισμό του μέτρου κάθισης. Σύνθεση ασβεστοκονιαμάτων για επιχρίσματα. Σύνθεση ελαφροσκυροδέματος. Έλεγχος δομικού χάλυβα.

Περιγραφή μαθήματος:

Στατική των στερεών σωμάτων. Σύνθεση και ισορροπία δυνάμεων στο επίπεδο και στο χώρο. Κέντρα βάρους στερεών σωμάτων και γεωμετρικών σχημάτων. Στατική ροπή. Ροπές αδρανείας στερεών σωμάτων και γεωμετρικών σχημάτων. Ροπή αντίστασης. Τριβές ολίσθησης, κύλισης και στροφαλισμού. Στατική των Κατασκευών. Φορείς, στηρίξεις, εσωτερικές δυνάμεις. Επίλυση αμφιέρειστης, μονοπροέχουσας και αμφιπροέχουσας δοκού, προβόλου και αμφιέρειστων πλαισίων. Επίλυση ισοστατικών δικτυωτών φορέων. Εύκαμπτοι φορείς (καλώδια). Αρχή δυνατών έργων.