ΘΕΩΡΙΑ

Περιβαλλοντική χημεία. Ανθρώπινος πληθυσμός και περιβάλλον. Οικολογία, βασικές αρχές. Ατμόσφαιρα, ατμοσφαιρική ρύπανση. Ρύπανση υδατικών  συστημάτων. Ηχορρύπανση, ρύπανση εσωτερικών χώρων. Αστικά απόβλητα. Βιομηχανικά απόβλητα. Εισαγωγή στις τεχνολογίες αντιρύπανσης. Διάθεση και απόθεση στερεών απορριμμάτων. Ανακύκλωση δομικών υλικών. Βασικός σχεδιασμός  μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Διάβρωση και προστασία μετάλλων-κραμάτων, δομικού χάλυβα. Μετάδοση θερμότητας, θερμικές απώλειες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων. Προσδιορισμοί φυσικών και χημικών παραμέτρων νερού (σκληρότητα, χλωριόντα, αγωγιμότητα, ΡΗ, στερεά, διαλυμένο οξυγόνο). Προσδιορισμοί φυσικών και χημικών παραμέτρων υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων ( Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, μικροβιακό φορτίο, στερεά, θολότητα). Αφαλάτωση νερού, Αντίστροφη Ώσμωση. Διάβρωση και προστασία μετάλλων και δομικού χάλυβα. Μετάδοση θερμότητας, θερμικές απώλειες.

ΘΕΩΡΙΑ

 • Απλές και σύνθετες γεωμετρικές κατασκευές.
 • Βασικές έννοιες Στερεομετρίας σε αντιπαραβολή με αυτές της Επιπεδομετρίας.
 • Η έννοια της ογκομετρικής αντίληψης του κτισμένου περιβάλλοντος.
 • Κατηγορίες στερεών σωμάτων, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες.
 • Μέθοδοι και μεθοδολογία απεικονίσεων: ορθή και αξονομετρική προβολή.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • Παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού και των οργάνων σχεδίασης.
 • Βασικές γεωμετρικές κατασκευές /οι έννοιες του καννάβου και της κλίμακας.
 • Εφαρμογή βασικών γεωμετρικών κατασκευών στη σχεδίαση θεμάτων γραμμογραφίας.
 • Σχεδίαση ορθών προβολών και τομών συμπαγών και μη συμπαγών στερεών σωμάτων σε διάφορες κλίμακες.
 • Σχεδίαση αξονομετρικών προβολών στερεών σωμάτων. Το ισομετρικό σχέδιο ως εφαρμογή της αξονομετρικής προβολής. Αξονομετρική κάτοψη και τομή.
 • Εφαρμογές με χαρακτήρα εισαγωγικό για το μάθημα Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο.