Στόχος μαθήματος:


Ο στόχος του εργαστηριακού μαθήματος Παρατήρηση-Αναγνώριση σφάλματος σε δυναμικά συστήματα είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στον φοιτητή έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζει, και να υλοποιεί αλγόριθμους για εντοπισμό και διάγνωση σφαλμάτων σε συστήματα με χρήση λογισμικού πακέτου Matlab/Simulink.

Στόχος μαθήματος:


Ο στόχος του μαθήματος Παρατήρηση-Αναγνώριση σφάλματος σε δυναμικά συστήματα είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στον φοιτητή έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζει, και να υλοποιεί αλγόριθμους για εντοπισμό και διάγνωση σφαλμάτων σε συστήματα. Τα συστήματα που εξετάζονται υπόκεινται αβεβαιότητα, θόρυβο στους αισθητήρες και σφάλματα σε ενεργοποιητές, αισθητήρες, στη δομή τους (και συνδυασμό τους). Η αρχιτεκτονική των αλγόριθμων εντοπισμού και διάγνωσης σφαλμάτων περιέχει κατάλληλα σχεδιασμένους παρατηρητές κατάστασης. Ο σχεδιασμός τους γίνεται μέσω του δυναμικού μοντέλου σφάλματος παρατήρησης με εργαλεία από Lyapunov θεωρία όπου η ευστάθεια του συστήματος μπορεί να εγγυηθεί. Οι παρατηρητές αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος όλων των σύγχρονων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου δεδομένου ότι ο στόχος τους είναι η εκτίμηση παραμέτρων, και του διανύσματος κατάστασης ακόμα και στη περίπτωση όπου το σύστημα υφίστανται διαταραχές, αβεβαιότητα, θόρυβο σε αισθητήρες, σφάλματα, κτλ. Σε κάθε σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον η ανάγκη για διάγνωση, πρόβλεψη και επίλυση σφαλμάτων είναι επιτακτική, οπότε ένας μηχανικός αυτοματισμού πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε τέτοιο περιβάλλον.


Σκοπός Μαθήματος:

Η αναγνώριση του υλικού του Η/Υ, η εγκατάσταση λογισμικού, η οργάνωση του συστήματος Η/Υ, η εποπτεία του συστήματος και η βελτίωσή του, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου, ενημέρωση για τα είδη, την αναγκαιότητα και την χρήση κατηγοριών λογισμικού και διαμόρφωση προδιαγραφών λογισμικού. Η ενημέρωση για τη λειτουργία φύλλων εργασίας, η εκμάθησή τους και ο προγραμματισμός τους, η κατανόηση και ο προγραμματισμός βάσεων δεδομένων, η δημιουργία διαγραμμάτων, ο καθορισμός δομών βάσεων δεδομένων, η εισαγωγή σε φόρμες, η δημιουργία ερωτημάτων και αναφορών. Η μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένου αυτοματισμού παραγωγικών διαδικασιών τόσο στην παραγωγή προϊόντων, όσο και στις υπηρεσίες(ERP - CRM- CIM).

Στόχοι Μαθήματος:

  • Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με αυθεντικά κείμενα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. 
  • Να οδηγήσει μέσω ειδικής μεθοδολογίας στην κατανόηση αυτών των κειμένων και στην επίλυση των ασκήσεων που τα συνοδεύουν. 
  • Να προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης ικανού ειδικού λεξιλογίου (Τεχνικοί και Επιστημονικοί όροι). 
  • Να βοηθήσει στην αποτελεσματική χρήση της σχετικής με τον Αυτοματισμό ξένης βιβλιογραφίας, κατά την διάρκεια των σπουδών τους. 
  • Να εφοδιάσει τους σπουδαστές με την ικανότητα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα και Ορολογία, στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Σκοπός:

Τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, του καταναλωτικού και του βιομηχανικού τομέα, στηρίζονται στην ολοκλήρωση των τεχνολογιών και, ιδίως, στην αρμονική ενσωμάτωση και συ-λειτουργία των μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών τμημάτων. Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές αντίληψη για τη "Μηχατρονική", δηλαδή αυτή τη σύγχρονη προσέγγιση της ολοκλήρωσης των τεχνολογιών.

Σκοπός Μαθήματος:

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν ένα καλό επίπεδο γνώσης για τις θεμελιώδεις αρχές και τα μοντέλα της ασαφούς λογικής και να κατανοήσουν τη λειτουργία των συστημάτων ασαφούς λογικής. Η θεωρία της ασαφούς λογικής προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης πραγματικών συστημάτων χωρίς μαθηματική προτυποποίηση και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να μελετούν σύνθετα συστήματα που είναι δύσκολη η μαθηματική προτυποποίηση τους. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει: Ασαφή σύνολα, ασαφή λογική,  συστήματα ασαφούς λογικής, αρχιτεκτονική τεχνητών νευρωνικών δικτύων, αλγόριθμους μάθησης - εκπαίδευσης ασαφών συστημάτων και τεχνητών νευρωνικών δικτύων, προσαρμοστικά νευρο-ασαφή συστήματα, ασαφή και νευρωνικό έλεγχο.

Σκοπός:

Εισαγωγή στα ρομποτικά συστήματα, ρομποτικοί βραχίονες, κινηματικές και δυναμικές εξισώσεις των ρομποτικών βραχιόνων. Γλώσσες προγραμματισμού ρομποτικών βραχιόνων, ανάλυση και σχεδιασμός τους. Αισθητήρια (sensors) όρασης και αφής (δύναμης), ανάλυση και λειτουργία τους. Προβλήματα αυτομάτου ελέγχου για τους ρομποτικούς βραχίονες και τέλος εφαρμογές τους

Σκοπός Μαθήματος:

Η εκπαίδευση των σπουδαστών σε θέματα προηγμένου ελέγχου, προσαρμοστικού ελέγχου, εφαρμογή του πληροφορικού ελέγχου στο βιομηχανικό περιβάλλον, συστήματα κατανεμημένου ελέγχου (DCS) και τα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων (SCADA).