Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος «Υδραυλικά Πνευματικά ΣΑΕ» είναι οι φοιτητές που το παρακολουθούν να γνωρίσουν αφενός σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 

Αφετέρου να αποκτήσουν την εμπειρία συνδεσμολογίας υδραυλικών και πνευματικών κυκλωμάτων, να αναγνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένα πνευματικό σύστημα και ένα υδραυλικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου και να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τεχνικές του αυτοματισμού για τον έλεγχο των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ελέγχου, ώστε αυτά να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και μ' ασφάλεια.

Σκοπός Μαθήματος

Τα συστήματα κίνησης είναι ένα από τα βασικότερα συστατικά των σύγχρονων τεχνολογικών διατάξεων και εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον καθαρά βιομηχανικό τομέα, αλλά και στη γεωργική παραγωγή, τις μεταφορές, το περιβάλλον και σε πολλές άλλες περιοχές εφαρμογής. 

Επομένως ο έλεγχος των συστημάτων κίνησης, έτσι ώστε τα συστήματα κινησης να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί ένα από τα σηματικότερα και πλέον διαδεδομένα πεδία ευθύνης του πτυχιούχου Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοματισμού. 

Το μάθημα σκοπεύει να αναπτύξει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για αυτό το ρόλο, με έμφαση στην ικανότητα αντίληψης και αξιολόγησης των σχετικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη μετάδοση αναλογικών ή ψηφιακών σημάτων μέσω διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης ενός υψίσυχνου φέροντος σήματος ή με την ψηφιακή μετάδοση χωρίς διαμόρφωση / αποδιαμόρφωση. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο στην κατανόηση, σχεδίαση, λειτουργία και χρήση ποικιλίας συσκευών και διατάξεων Τηλεπικοινωνιών. Η εφαρμογή των Τηλεπικοινωνιών σε πλήθος τομέων της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού, όπως κινητή τηλεφωνία, δίκτυα υπολογιστών, τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό κ.λπ., γνωρίζει τεράστια εξάπλωση τα τελευταία χρόνια. Ένας πτυχιούχος Αυτοματισμού πρέπει οπωσδήποτε να έχει καλή γνώση των τεχνικών εφαρμογής των Αρχών Τηλεπικοινωνιών στα διάφορα πεδία.

Από το άλλο μέρος, οι γνώσεις που παρέχονται στο παρόν μάθημα αποτελούν ένα καλό υπόβαθρο για άλλα προχωρημένα μαθήματα του προγράμματος. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, όπου μεταφέρονται στην ψηφιακή τους μορφή τα σχετικά με τη φασματική ανάλυση των σημάτων και τα φίλτρα, και τα Δίκτυα Υπολογιστών, όπου στο φυσικό επίπεδο εφαρμόζονται τεχνικές που μαθαίνει ο σπουδαστής στο παρόν μάθημα.