Σκοπός Μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση από τον σπουδαστή της ικανότητας να αναλύει μαθηματικά ένα σύστημα και να συνθέτει ένα κλειστό σύστημα αυτομάτου ελέγχου με δεδομένες προδιαγραφές καθώς επίσης και η απόκτηση των βασικών προϋποθέσεων για την κατανόηση από τον σπουδαστή των επόμενων μαθημάτων αυτομάτου ελέγχου του τμήματος, όπως ψηφιακός έλεγχος, βιομηχανικός έλεγχος κλπ. Το μάθημα ολοκληρώνει τη θεωρία αναλογικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Ειδικότερα σκοπός του είναι: Η μελέτη της συμπεριφοράς και της ευστάθειας κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, Η εξοικείωση με το πρόβλημα της σύνθεσης τέτοιων συστημάτων με διάφορες μεθόδους, Η εισαγωγή στη θεωρία της εσωτερικής κατάστασης των συστημάτων.

Σκοπός:

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο σπουδαστής πως λειτουργούν τα δίκτυα δεδομένων. Επίσης πως υλοποιούνται τα στοιχεία του δικτύου με βάση ψηφιακά κυκλώματα και λογισμικό. Βασική δεξιότητα που στοχεύει το μάθημα είναι να μάθει να σχεδιάζει τοπικά δίκτυα, να χρησιμοποιεί δικτυακές εφαρμογές και να εξομοιώνει την ποσοτική λειτουργία δικτύων υπολογιστών.

Σκοπός Μαθήματος:

Η μελέτη, κατανόηση και αφομοίωση βασικών εννοιών του αυτοματισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή των προϊόντων και στις υπηρεσίες. Εξοικείωση με μεθόδους και εργαλεία νέων τεχνολογιών για την επίλυση συγχρόνων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας. Προετοιμασία για την ανάπτυξη πλαισίου επίλυσης προβλημάτων της παραγωγής με την χρήση Η/Υ και τη σύνθεση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη διαδικασία της μέτρησης, κυρίως ηλεκτρικών μεγεθών, την εκτίμηση του σφάλματος ή της αβεβαιότητας που υπεισέρχεται κατά τον καθορισμό της τιμής του μεγέθους αλλά και τις βασικές ηλεκτρονικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ανάκτηση, ανάγνωση, προεργασία και επεξεργασία της μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους.