Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και την κρίση στην Ελλάδα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τη σημασία της επιχειρηματικότητας σαν μοχλό ανάπτυξης
  • Αντιλαμβάνονται σε βάθος τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας
  • Κατανοούν σε βάθος  την έννοια και τις βασικές αρχές της καινοτομίας 
  • Περιγράφουν και να διακρίνουν την τυπολογία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις πηγές χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων, τους τρόπους δικτύωσης των επιχειρήσεων Αναπτύσσουν επιχειρησιακά σχέδια, και ικανότητες και δεξιότητες απαραίτητες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 
  • Εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν με τη δημιουργία μικρής εικονικής επιχείρησης

Τα μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίες θα καταστήσουν τους σπουδαστές ικανούς να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα  σε επιχειρησιακό περιβάλλον.  Ειδικότερα, το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής  επικοινωνίας και παρέχει (α) πρακτικές οδηγίες που αφορούν στη μεθοδολογία σύνταξης  αναφορών και επιστολών  και (β) εξάσκηση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου για παρουσιάσεις επιχειρησιακών θεμάτων  και συμμετοχή σε επαγγελματικές συναντήσεις.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει την ύλη της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και να εστιάσει το ενδιαφέρον σε κάποια ειδικά χρηματοδοτικά θέματα, όπως η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η βραχυχρόνια χρηματοδότηση, κλπ. Παράλληλα εξετάζονται τα διάφορα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, η σημασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων και η επίπτωσής τους στους μετόχους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει τις διαδικασίες και τις τεχνικές της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση σε θέματα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.

Logo_DLPΣκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στη διεθνή λογιστική τυποποίηση. Να κατανοήσουν τα Διεθνή Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Πρότυπα (I.A.S. & I.F.R.S.) και την εφαρμογή τους στις οντότητες. Να μπορούν να τα εφαρμόσουν στη διαδικασία της προετοιμασίας, κατάρτισης και παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων οι οποίες προαιρετικά ή βάσει νόμων και κανονισμών τα εφαρμόζουν.

Λέξεις κλειδιά: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Εισαγωγή στη διεθνή λογιστική τυποποίηση (IAS/IFRS & US GAAP), Όργανα κατάρτισης και θέσπισης ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), International Accounting Standards (IAS) 

Μαρία Ροδοσθένους 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
(ΤΕΙ Πειραιά)

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η διεύρυνση και ταυτόχρονα η ενοποίηση των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών  τους, σχετικά με την επιχείρηση και το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται αφού κατανοήσει  ο φοιτητής /τρια την αναγκαιότητα της επιχειρησιακής στρατηγικής , το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στο πολύπλοκο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, να αποκτήσει γνώσεις  των βασικών εννοιών, μεθόδων και εργαλείων διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικής στην επιχείρηση  για να εξασφαλίσει την ανταγωνιστική τοποθέτηση της στην αγορά ( ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) και τη βιωσιμότητα της.

Σκοπός Μαθήματος:

Η αντιμετώπιση των διοικητικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων των ΜΜΕ που αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Τα προβλήματα των οικογενειακών μονάδων, καθώς και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.