Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη χρήση, αξιοποίηση και ανάλυση των δημοσιευμένων λογιστικών πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με σκοπό την αξιολόγηση της επιχείρησης και την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων, σε σχέση με την κατανομή οικονομικών πόρων. Επίσης στην αποτίμηση της αξίας επιχείρησης και την εκτίμηση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της.

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που έχουν οι φοιτητές στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, μέσα στα πλαίσια της ιδιομορφίας των εργασιών στις τραπεζικές επιχειρήσεις με βάση τις αρχές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (ΚΛΣΤ). 


Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με την κατάλληλη μεθοδολογία που είναι αναγκαία για τη μελέτη και τον έλεγχο των οικονομικών φαινομένων, τη διατύπωση ποσοτικών σχέσεων και νόμων και τη διενέργεια προβλέψεων σε σχέση με την εξέλιξή τους.

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του ενεργητικού και του παθητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, την επιλογή και την τιμολόγηση των δανειακών και καταθετικών προϊόντων τους, καθώς και την κεφαλαιακή τους διάρθρωση. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και εξετάζεται ο τρόπος μέτρησης και αξιολόγησης της κερδοφορίας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις βασικές έννοιες και τον τρόπο φορολόγησης εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης να διδάξει τη μεθοδολογία υπολογισμού των λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων, καθώς και τον προσδιορισμό των οφειλόμενων φόρων.

Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (portfolio management) και της διοίκησης κινδύνου (risk management). Εξετάζει θέματα αποτίμησης χρεογράφων και επιλογής του άριστου χαρτοφυλακίου. Μελετά τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου όπως είναι τα παράγωγα.

Το μάθημα μελετά τον τρόπο διαμόρφωσης της επιχειρηματικής  ηθικής (και κουλτούρας), καθώς και τον τρόπο μέσω του οποίου σχηματίζεται η κοινωνική υπευθυνότητα από τις επιχειρήσεις. Το μάθημα επικεντρώνεται στο κοινωνικό ρόλο και την ανάληψη κοινωνικών ευθυνών (εταιρική κοινωνική ευθύνη) που αναλαμβάνει μία επιχείρηση προκειμένου ταυτόχρονα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα  να μεριμνήσει για τους μετόχους, εργαζομένους, πελάτες και δανειστές της, αλλά και να σεβαστεί και να ενδιαφερθεί έμπρακτα για το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Επίσης, το μάθημα διερευνά τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος που ο φοιτητής του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής θα ακολουθήσει μελλοντικά, όπως του λογιστή, ορκωτού ελεγκτή, χρηματοοικονομικού συμβούλου ή στελέχους επιχειρήσεων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ευχέρεια άντλησης, αξιολόγησης και χρησιμοποίησης πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Course Objectives

The course aims to increase the students' effectiveness in reading and interpreting texts in their subject area, and to develop their writing skills as part of their studies or work. The material is of an upper-intermediate level and covers a range of subjects in the fields of Economics, Accounting and Finance.