Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις αρχές λειτουργίας των λογαριασμών της λογιστικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και να μπορούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους από τα προηγούμενα μαθήματα λογιστικού περιεχομένου σε ειδικότερα θέματα όπως θα τα αντιμετωπίσουν στην πράξη. Επίσης να κατανοήσουν τον ενιαίο σχεδιασμό της λογιστικής με σκοπό να εξασφαλίζονται ομοιογενή στοιχεία, πληροφορίες, οικονομικά αποτελέσματα για όλες τις οντότητες.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει λογιστικά θέματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Καλύπτονται εξειδικευμένα θέματα  λογιστικής που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων αυτών. Αναφορά γίνεται σε τουριστικές - ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • κατανοούν την οργάνωση και τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις δραστηριότητές τους, καθώς και την εποπτεία που ασκείται επ' αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
  • αντιλαμβάνονται: 1. τη θέση της Τράπεζας της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα και η σχέση της με τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 2. τις εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως η σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, η χορήγηση πίστωσης, η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων, τα μέσα πληρωμής, οι τραπεζικές εγγυήσεις, 3. τις συμβάσεις που γίνονται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διευκόλυνση του εμπορίου όπως οι χρηματοδοτικές συμβάσεις (factoring, forfaiting, leasing), 4. τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα στις επενδυτικές δραστηριότητες,
  • διακρίνουν το σύνολο των κανόνων εντός του οποίου ιδρύονται, οργανώνονται, λειτουργούν τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες), ασκούν τις τραπεζικές τους δραστηριότητες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εποπτεία στις επιχειρήσεις αυτές και στις δραστηριότητές τους.

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να αποκτήσουν οι φοιτητές την ευχέρεια αντιμετώπισης των πολλαπλών δυσκολιών που παρουσιάζουν κατά την ανάλυσή τους οι έμμεσοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ, από εννοιολογικής και λογιστικής απόψεως.

Το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου εισάγει τον φοιτητή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη δομή, οργάνωση, και λειτουργία του, στις θεωρητικές και πρακτικές  προσεγγίσεις αποτίμησης των αξιογράφων, στα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, στο πιστωτικό κίνδυνο, την λειτουργία του τραπεζικού κλάδου και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Στόχο του μαθήματος αποτελεί επίσης η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος για την ομαλή λειτουργία μιας οικονομίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην αναγκαιότητα χρήσης των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων, στη διαδικασία επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων, μέσα σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Μέσα από το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύεται η χρήση των ήδη αποκτηθέντων γνώσεων της Λογιστικής επιστήμης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με τη χρήση Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP), για τη βελτίωση του λογιστικού σχεδιασμού και του ελέγχου στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Περιγραφή Μαθήματος:

Στο μάθημα της Ελεγκτικής οι σπουδαστές θα διδαχθούν τις παρακάτω έννοιες: θεωρία και πρακτική της ελεγκτικής των δημοσιευόμενων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, ελεγκτικές αρχές και πρότυπα, αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Φύλλα εργασίας, δειγματοληπτικός έλεγχος, ελεγκτική και Η/Υ, έλεγχος των επιμέρους στοιχείων, εκθέσεις ελέγχου καθώς και το νομικό πλαίσιο αυτών.

Λέξεις Κλειδιά:

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, εταιρική διακυβέρνηση, χάσμα προσδοκιών, ευθύνη του ελεγκτή, κώδικας δεοντολογίας, σύστημα εσωτερικών δικλίδων Internal Control System, δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων, εκθέσεις ελέγχου.