Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Δημόσιος Τομέας σε σχέση με την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος. Στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές το περιεχόμενο, τον σκοπό και τις αδυναμίες του Δημόσιου Λογιστικού, καθώς και την αντιμετώπιση αυτών με την παράλληλη εφαρμογή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων που αναφέρονται στο Δημόσιο Τομέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • καταλάβουν το ρόλο του δημόσιου τομέα, 
 • κατανοήσουν τις πολιτικές παρέμβασης στην οικονομία και 
 • να αναλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στις κρίσεις ιδιαίτερα μετά τον 20ο αιώνα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσουν σε βάθος γνώση των αρχών της προφορικής και της γραπτής επικοινωνία και γνώση των αρχών της εταιρικής επικοινωνίας.
 • Κατανοήσουν  τη λειτουργία των δημοσίων σχέσεων και της μαζικής επικοινωνίας και  το ρόλο της επικοινωνίας στην αντιμετώπιση κρίσεων.
 • Περιγράφουν και να διακρίνουν τις ιδιομορφίες των διαφόρων επικοινωνιακών μέσων.
 • Συνθέσουν αποτελεσματικά επιχειρησιακά μηνύματα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο  επικοινωνιακό μέσο.
 • Αναπτύξουν αποτελεσματική επικοινωνία  με επιχειρηματίες και στελέχη με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
 • Σχεδιάσουν  στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης επικεντρώνοντας κυρίως σε θέματα όπως: προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου, καθορισμός κόστους κεφαλαίου, κεφαλαιακή διάρθρωση, πολιτική μερίσματος.

Το μάθημα αποτελεί μία φυσιολογική συνέπεια της ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων στη χώρα μας και της συνειδητοποίησης του γεγονότος, ότι ο οποιοσδήποτε ενεργός ρόλος του πολίτη στον παραγωγικό και διοικητικό μηχανισμό προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Οι ανατροπές που παρατηρούνται σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες στον τρόπο οργάνωσης των σχέσεων εργασίας και κεφαλαίου αποτελούν το μείζον κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα και αγγίζουν ζωτικά προβλήματα επιβίωσης και ασφάλειας του συνόλου του κόσμου της εργασίας. Με αυτήν την έννοια, η παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός του μαθήματος είναι επομένως, η παρουσίαση των βασικών θεσμών του Εργατικού Δικαίου, ατομικού και συλλογικού, για να υπάρχει η δυνατότητα μιας συνολικής αξιολόγησης του είδους και της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αρχές, το περιεχόμενο και τα μέσα που χρησιμοποιεί η Διοικητική Λογιστική σαν εργαλείο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Η επίτευξη του σκοπού αυτού επιδιώκεται μέσα από τη στοχευμένη προσέγγιση των μέσων που την υποστηρίζουν:

 • Άμεση και πλήρης Κοστολόγηση
 • Σχέση βαθμού δραστηριότητας, Κόστους και Αποτελέσματος
 • Προϋπολογισμοί
 • Πρότυπο Κόστος
 • Κοστολόγηση και Τιμολόγηση
 • Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας

Leson_LogoΠεριγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα εισάγει του φοιτητές στις εφαρμογές της κλασικής (μη μηχανογραφημένη) λογιστικής διαδικασίας και πρακτικής. Στα λογιστικά συστήματα, στη παραγωγή δικαιολογητικών εγγράφων και τήρηση φορολογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής επιστήμης, τις ανάγκες της επιχείρησης και την αντίστοιχη νομοθεσία (φορολογική, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εμπορική, εργατική, ασφαλιστική). Καθώς και στη σύνταξη περιοδικών οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών καταστάσεων και δηλώσεων.

Λέξεις Κλειδιά:

Απογραφή, ισολογισμός, εκκαθάριση, Φ.Π.Α., γενικό καθολικό, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, συγκεντρωτικό ημερολόγιο, ανάλυσης Α.Η.Δ.Π., Α.Η.Π. εμπορεύματα.


Μαρία Ροδοσθένους 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
(ΤΕΙ Πειραιά)

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να κατανοήσουν οι φοιτητές τις διατάξεις εκείνες των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων», που αφορούν τα Λογιστικά Αρχεία - Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων.