Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και γενικές αρχές του μάρκετινγκ και της σημασίας του στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και ως στόχο έχει να καταστεί αυτό αντιληπτό από τους φοιτητές, καθώς και να εξοικειωθούν με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του μάρκετινγκ. Το μάθημα ασχολείται, επίσης, με τις γενικές αρχές των ιδιαιτεροτήτων του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αντικειμένου το οποίο είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από τις πρώτες Κοινότητες (ΕΚΑΧ, ΕΚΑΕ, ΕΟΚ) μέχρι την τωρινή της μορφή, με έμφαση στην εσωτερική αγορά και τις βασικές ελευθερίες αυτής (εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων), και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η οποία εγκαθιδρύει τη ζώνη ενιαίου νομίσματος στο εσωτερικό της, και αποτελεί ένα προηγμένο στάδιο πολυεθνικής ολοκλήρωσης υλοποιώντας μία κοινή νομισματική πολιτική συνδυαζόμενη με στενά συντονισμένες πολιτικές των κρατών μελών. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από πλευράς των φοιτητών της δυναμικής της Ε.Ε., των σχέσεών της με τα κράτη μέλη, των αρμοδιοτήτων της, των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται μέσα σε αυτή, και της επιρροής του δικαίου που δημιουργείται εντός Ε.Ε. πάνω στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών, αλλά και στις πολιτικές που διαμορφώνονται.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην έννοια και τους σκοπούς της Λογιστικής του Κόστους. Μέσα από το περιεχόμενο του μαθήματος επιδιώκεται:

  • η κατανόηση των βασικών εννοιών (κόστος, έξοδο, δαπάνη, έκτακτη ζημιά, έσοδο),
  • των κέντρων κόστους,
  • της εσωλογιστικής και εξωλογιστικής Κοστολόγησης,
  • της Κοστολόγησης σαν εργαλείο Διοίκησης.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των Εταιρικών επιχειρήσεων. Στοχεύει να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να διαχειρίζονται λογιστικά τις διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας, μετατροπής και συγχώνευσης των εταιρειών, καθώς και τη φορολόγηση και τη διανομή των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος "Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων"είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις παρακάτω έννοιες: πολιτική και τεχνικές διοίκησης προσωπικού στις επιχειρήσεις, εργασιακές σχέσεις, προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης. Νομικό πλαίσιο, συστήματα υποκίνησης και αμοιβής προσωπικού. Επιλογή, στελέχωση, εκπαίδευση και εποπτεία προσωπικού. Υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο καθώς και ο ρόλος της ομάδας.