Το μάθημα αποτελεί μία επισκόπηση της ύλης του εμπορικού δικαίου με έμφαση στις εμπορικές εταιρίες (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έμφαση στις ανώνυμες εταιρίες), ώστε ο φοιτητής να αποκομίσει γνώσεις χρήσιμες για τις ανάγκες του σε ζητήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της.

Σκοπός του μαθήματος είναι να ολοκληρώσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις τους στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και να κατανοήσουν τη σημασία της λογιστικής τυποποίησης όπως αυτή εμφανίζεται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επικεντρώνεται στην αρχική και μεταγενέστερη επιμέτρηση-αποτίμηση των στοιχείων της επιχείρησης, στη λογιστική παρακολούθησή τους, στη λογιστική απεικόνιση εξειδικευμένων συναλλαγών και στον προσδιορισμό και τη λογιστική εμφάνιση των αποτελεσμάτων τέλους χρήσης

Περιεχόμενα

 • Έννοια και σημασία της λογιστικής τυποποίησης. Η λογιστική τυποποίηση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 • Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Αποτίμηση 
 • Επιμέτρηση-Αποτίμηση Πάγιων στοιχείων. Αρχική αποτίμηση (αναγνώριση-εμφάνιση), λογιστικός χειρισμός επέκτασης, προσθήκης, βελτίωσης, επισκευής και συντήρησης ενσώματου πάγιου στοιχείου. 
 • Μεταγενέστερη της αρχικής, αποτίμηση των πάγιων στοιχείων - Αποσβέσεις, έννοια και αιτία των αποσβέσεων, μέθοδοι υπολογισμού ποσού απόσβεσης, λογιστική απεικόνιση
 • Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων. Απομείωση αξίας ακινήτων. Λογιστικός χειρισμός
 • Αποτίμηση άϋλων πάγιων στοιχείων 
 • Αποτίμηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων, συμμετοχών και χρεογράφων.
 • Αποτίμηση βραχυπροθέσμων απαιτήσεων. Λογιστική παρακολούθηση. Προβλέψεις.
 • Αποτίμηση Γραμματίων Εισπρακτέων και Γραμματίων Πληρωτέων.
 • Αποτίμηση Αποθεμάτων. Μέθοδοι υπολογισμού τιμής κτήσης και ιστορικού κόστους παραγωγής.
 • Εγγραφές τέλους χρήσης. Εγγραφές τακτοποίησης - προσαρμογής
 • Λογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Λογαριασμοί τάξεως

Μαρία Ροδοσθένους
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
(ΤΕΙ Πειραιά)

Σκοπός Μαθήματος:

Οι σπουδαστές αναπτύσσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις στατιστικές μεθόδους για την εξαγωγή πληροφοριών.