Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις ιδιαίτερα αφηρημένες εισαγωγικές νομικές έννοιες, κυρίως του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα (Γενικών Αρχών), αλλά και των λοιπών μερών του ΑΚ (Ενοχικό και Εμπράγματο Δίκαιο) και στην υπαγωγή των βιοτικών σχέσεων στους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Το μάθημα παρέχει γενικές γνώσεις και είναι το υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται οι έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/και νομικών προσώπων. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας και χρησιμότητας του δικαίου στη σύγχρονη διοίκηση και οικονομία και η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Lesson_ImageΤο μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα από σύγχρονα περιβάλλοντα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα από το περιβάλλον του Microsoft Excel και της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA). Ο απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας ενός οργανισμού.

Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Αλγόριθμος, Πρόγραμμα, Προγραμματισμός, Γλώσσα Προγραμματισμού, Visual Basic for Applications, VBA, Excel

Keywords: Introduction to Computer Science, Algorithm, Program, Programming, Programming Language, VBA, Excel

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της Λογιστικής και στον ρόλο της μέσα στην Επιχείρηση.

Περιεχόμενα:

  • Εισαγωγικές έννοιες. 
  • Το θεωρητικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λογιστικής (Υποθέσεις και Αρχές). 
  • Βασικές λογιστικές καταστάσεις και λογιστική ισότητα. 
  • Καταχωρίσεις λογιστικών γεγονότων κατά το διπλογραφικό σύστημα. 
  • Οι εγγραφές τέλους χρήσεως και ο λογιστικός κύκλος κάθε χρήσεως


Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα θα διεξαχθεί μελετώντας τις παρακάτω έννοιες: χρηματοοικονομικά μαθηματικά (κεφαλαιοποίηση, ράντες, δάνεια), μοντέλα πινάκων (εισροών-εκροών, επικοινωνίας). Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών (μερικές παράγωγοι, μέγιστα και ελάχιστα), εφαρμογές της παραγώγου (διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούνται στην οικονομική θεωρία- ελαστικότητα- οριακή ανάλυση- Προβλήματα μονοπωλίου και δυοπωλίου). Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, εφαρμογές του ολοκληρώματος (συνάρτηση συνολικού κόστους, ζήτησης, συνολικών εσόδων, μέγιστο κέρδος, πλεόνασμα καταναλωτή, πλεόνασμα παραγωγού). Τυχαίες μεταβλητές (κλασικές διακρίσεις και συνεχείς κατανομές). 

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μικροοικονομικά μεγέθη και να βάλει τις βάσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των αγορών, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών αλλά και της συμπεριφοράς τους στις αγορές.