Εισαγωγή στη παράλληλη επεξεργασία και στις εφαρμογές της. Επεξήγηση και εισαγωγή στις βασικές έννοιες της παράλληλης επεξεργασίας και παρουσίαση των σχετικών πλατφόρμων υλοποίησης της επικοινωνίας των επεξεργαστών σε μια παράλληλη μηχανή.

Αντικείμενο του Μαθήματος


Είναι η διδασκαλία των βασικών τεχνικών που αφορούν τη λήψη, τις μεθόδους επεξεργασίας (βελτίωση ποιότητας, αποκατάσταση, συμπίεση, αναπαραγωγή) και την αποθήκευση ή μετάδοση εικόνων και βίντεο. Τα πεδία που διαπραγματεύεται είναι: Εισαγωγικές έννοιες για τη ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Δειγματοληψία και κβάντιση. Βελτίωση εικόνας στο χωρικό ή συχνοτικό πεδίο. Αποκατάσταση εικόνας. Μετασχηματισμοί. Συμπίεση εικόνας (αλγόριθμοι, πρότυπα). Μορφολογική επεξεργασία εικόνας. Εισαγωγικές έννοιες για το αναλογικό και ψηφιακό βίντεο. Τεχνικές συμπίεσης βίντεο. Πρότυπα συμπίεσης.