Οι σκοποί του Μαθήματος είναι οι παρακάτω:

  • Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ νομοθεσίας και Τεχνολογιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Συζήτηση για τον ορισμό και τις μορφές του πληροφοριακού εγκλήματος
  • Ανάλυση των δυσκολιών και των νομοθετικών κενών κατά την διερεύνηση πληροφοριακών εγκλημάτων
  • Παρουσίαση των προβλημάτων με την εφαρμογή της κλασικής νομοθεσίας αναφορικά με εγκλήματα που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο
  • Παρουσίαση των φορέων παραγωγής νομοθεσίας για την Ελληνική επικράτεια.