Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές, την κατασκευή και χρήση των κυριότερων Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων (ΔΔΑ) που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό και στην κατασκευή λογισμικού και που επηρεάζουν την απόδοση του. Αναλύονται οι ΔΔΑ εκείνες που η χρήση μίας τουλάχιστον από αυτές απαιτείται για να κατασκευασθεί και λειτουργήσει οποιοδήποτε αξιόλογο πρόγραμμα.

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι ο σπουδαστής να μπορεί με την εμπέδωση της γνώσης γύρω από τα Σήματα & Συστήματα να διαβάσει με ευκολία τα περισσότερο εξειδικευμένα βιβλία που πραγματεύονται θέματα νέων τεχνολογιών και να αναγνωρίζει την σχετική γνώση και την ορολογία. Λόγω του πλήθους των παραδειγμάτων και εφαρμογών που περιγράφονται και επιλύονται ο σπουδαστής θα αρχίσει να κατανοεί πολλές τεχνικές καθώς και την Φυσική και τα Μαθηματικά των τεχνικών αυτών όπως και τις διάφορες έννοιες που τις πλαισιώνουν.

Σκοπός Μαθήματος:

Το μάθημα έχει σαν αντικείμενο τη διδασκαλία των βασικών αρχών του υλικού και λογισμικού του επεξεργαστή 8086 της Intel. Ο επεξεργαστής αυτός ήταν ο πρώτος 16μπιτος επεξεργαστής πάνω στον οποίο βασίστηκαν οι προσωπικοί υπολογιστές. Γι' αυτόν το λόγο έχει μεγάλη σημασία η διδασκαλία της δομής του, η οποία θα οδηγήσει στην κατανόηση περισσότερο πολύπλοκων λειτουργιών του ίδιου αλλά και σύγχρονων επεξεργαστών.