Στόχος του συγκεκριμένου καινοτομικού μαθήματος είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να συνθέσουν επιμέρους γνώσεις από τα διάφορα θεματικά και γνωστικά πεδία των έως τώρα σπουδών τους και να προτείνουν μία ολοκληρωμένη λύση σε ένα θέμα σχεδιασμού και εφαρμογής ενός νέου μηχανολογικού προϊόντος, μίας εφαρμογής, ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Στο συγκεκριμένο μάθημα η προσέγγιση είναι ολοκληρωμένη, δηλαδή οι φοιτητές θα χρειαστεί σε ομάδες ή ατομικά να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα υλικών, σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης μίας μηχανολογικής λύσης και να έχουν ταυτόχρονα και την αντίληψη του πού και πώς το κάθε επιμέρους θέμα συμβάλλει στο σύνολο του προβλήματος.

Επίσης το συγκεκριμένο μάθημα θα βοηθήσει πολύ ουσιαστικά τους φοιτητές στην εκπόνηση και παρουσίαση της πτυχιακής τους εργασίας, τόσο όσον αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης ενός ερευνητικού - μελετητικού θέματος, όσο και στη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, τη σύνταξη και την παρουσίαση μίας εργασίας.

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές προστασίας και απορρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών, με παράλληλη αναφορά στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Επίσης, δίνονται και ορισμένα οικονομικοτεχνικά στοιχεία των κυριοτέρων μεθόδων απορρύπανσης. Παράλληλα επιχειρείται η γνωριμία των φοιτητών με τις σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων. Τέλος παρουσιάζεται η λειτουργία και η διαχείριση των σύγχρονων χώρων υγειονομικής ταφής καθώς και η ενημέρωσή τους σε θέματα ανακύκλωσης και καθορισμού του χρόνου ζωής προϊόντων και εγκαταστάσεων.