Περιγραφή Μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος γενικότερα. Ταυτόχρονα, με το πέρασμα του χρόνου εμβαθύνει σε ποιο εξειδικευμένες γνώσεις και έννοιες που απαιτούν ικανότητα και ανάπτυξη δεξιοτήτων από πλευράς των φοιτητών, τόσο στην κατανόηση όσο και στη χρήση της νέας τεχνολογίας.

Ασχολείται με τα προβλήματα (άμεσα και έμμεσα) που δημιουργεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στον άνθρωπο, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης και διαχείρισης των προβλημάτων αυτών. Το μάθημα αυτό είναι επίσης μια ανάλυση από τεχνολογικής πλευράς, στα θέματα που αφορούν και σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από πλευράς των σπουδαστών τόσο της σημασίας της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, των εννοιών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των τεχνολογιών αντιρρύπανσης, όσο και η ανάπτυξη μιας οικολογικής αντίληψης, μιας αντίληψης πολύ στενά συνδεδεμένης με την προστασία του περιβάλλοντος, σε έναν εν δυνάμει ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη και επιστήμονα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να:

·Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος γενικότερα. Να μπορούν να περιγράφουν έννοιες σχετικές και να προσδιορίζουν τις αιτίες-πηγές που προκαλούν πρόβλημα στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

·Να είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και να μπορούν, αφού γενικεύσουν το πρόβλημα, να εκτιμούν σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα.

·Να μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των εννοιών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση,να προβαίνουν σε νέους υπολογισμούς, να έχουν τη δυνατότητα να ταξινομούν σωστά τις αιτίες που προκαλούν τα διάφορα σχετικά προβλήματα και να παράγουν νέα γνώση, αποκτώντας ταυτόχρονα εμπειρία εφαρμογής.

·Να έχουν την ικανότητα να αναλύουν τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υποβάθμισης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στα πιθανά συστατικά τους μέρη, έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν, να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν παλαιότερες αλλά και καινοτόμες τεχνολογίες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

·Να είναι σε θέση να μπορούν να αναθεωρούν αρχικές απόψεις που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την αντιμετώπισή της, να μπορούν να δημιουργούν, στο μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις.

·Να έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (για παράδειγμα τις υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και από μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα).

·Να είναι σε θέση να προβαίνουν σε διαδικασίες μετρήσεων, γνωρίζοντας άριστα τονχειρισμό κατάλληλων μετρητικών διατάξεων και να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να κρίνουν σωστά τις καταστάσεις, προτείνοντας σε κάθε περίπτωση την κατάλληλη λύση.
·Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη περίπτωσης (casestudy) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις.

Σκοπός Μαθήματος:

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των φοιτητών πάνω στις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ενέργειας. Περιγράφονται τεχνολογίες παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες που σχετίζονται τόσο με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία όσο και με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αναλύονται σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στα πλαίσια της ορθολογικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Με την εμπέδωση των τεχνολογιών αυτών και τη γνώση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων οι φοιτητές επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας και η επίλυση των σχετικών προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής  θα είναι σε θέση να:

 •  Γνωρίζει τις διάφορες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας
 • Εφαρμόζει τους θερμοδυναμικούς νόμους και τα ισοζύγια μάζας, ορμής και ενέργειας στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις ισχύος με ατμό, τις εγκαταστάσεις αεροστροβίλων, στα δίκτυα συμπαραγωγή  και στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 • Αξιολογεί τις αποδόσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας
 • Αναλύει και υπολογίζει τις παραμέτρους καύσης και τη θερμική απόδοση των καυσαερίων κατά   τη διαδρομή τους στα στοιχεία του ατμοπαραγωγού
 •  Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μονάδων συνδυασμένου κύκλου
 •  Εκτιμά τη σημασία των θετικών επιπτώσεων από τη χρήση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας.


Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα που άπτονται της ορθολογικής χρήσης ενέργειας στον κτηριακό τομέα και στη βιομηχανία, καθώς και η θεωρητική προσέγγιση/κατανόηση των φυσικών μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και επεμβάσεων βιοκλιματικού χαρακτήρα. Σε εργαστηριακό επίπεδο οι φοιτητές του μαθήματος εκπαιδεύονται στη χρήση μετρητικού εξοπλισμού που απαιτείται για τον ενεργειακό έλεγχο κτηρίων και βιομηχανιών. Παράλληλα, εκπαιδεύονται στη χρήση εμπορικών λογισμικών υπολογισμού φορτίων κατανάλωσης ενέργειας (ψύξη, θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός) και επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά για την ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων σύμφωνα με τον τρέχοντα κανονισμό ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, καθώς και για τη συγκρότηση ολοκληρωμένων σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία.

Σκοπός Μαθήματος:

 • Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με αυθεντικά κείμενα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους.
 • Να οδηγήσει μέσω ειδικής μεθοδολογίας στην κατανόηση αυτών των κειμένων και στην επίλυση των ασκήσεων που τα συνοδεύουν.
 • Να προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης ικανού ειδικού λεξιλογίου (Τεχνικοί και Επιστημονικοί όροι).
 • Να βοηθήσει στην αποτελεσματική χρήση της σχετικής με τον Αυτοματισμό ξένης βιβλιογραφίας, κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
 • Να εφοδιάσει τους σπουδαστές με την ικανότητα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα και Ορολογία, στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Σκοπός μαθήματος:

Ο σκοπός του μαθήματος ανάγεται στην επιμελέστερη απόκτηση γνώσεων του αντικειμένου των θερμικών κατεργασιών συσχετισμένων σε μια σειρά ειδικών μετάλλων και κραμάτων της μετέπειτα συμπεριφορά τους μελετάτε. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι σπουδαστές να κατανοήσουν τις εφαρμογές στο πεδίο των μηχανικών κατασκευαστικών προϊόντων.

Σκοπός μαθήματος:

Η ανάπτυξη μιας εκτίμησης σχετικά με τις σύγχρονες συγκολλήσεις, περιγράφοντας τα βασικά μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στις συγκολλήσεις, οι δυσκολίες, η συγκολλητικότητα και πώς αντιμετωπίζονται. Η ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την διαμόρφωση των άκρων των προς συγκόλληση μετάλλων, ανάλογα με το είδος της συγκόλλησης, το σχήμα των μετάλλων και τις πιθανές παραμορφώσεις αυτών. Η ανάπτυξη της αντίληψης ότι η επιθεώρηση και ο έλεγχος, είναι οι αναγκαίοι για την ποιότητα της συγκόλλησης, την εξοικείωση με τις μεθόδους ελέγχου των συγκολλήσεων.

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση του τρόπου προσέγγισης τεχνικών προβλημάτων με την παροχή στο μηχανικό των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την επίλυσή τους. Στόχος είναι ο μηχανικός να εισαχθεί στο πνεύμα της κατασκευαστικής μεθοδολογίας και της εύρεσης βέλτιστων λύσεων σε ένα πλαίσιο δεδομένων και αντικρουόμενων απαιτήσεων που προέρχονται από τεχνολογικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, νομικούς κ.ά. παράγοντες.

Στόχος μαθήματος:

Η κατανόηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ατμού μέσα από τη θερμοδυναμική και κατασκευαστική ανάλυση των στοιχείων που την απαρτίζουν. Η εφαρμογή των νόμων της θερμοδυναμικής και της μεταφοράς θερμότητας σε συγκεκριμένα προβλήματα έτσι ώστε η πρακτική γνώση να ερμηνεύεται και να πλαισιώνεται από τη θεωρητική κατάρτιση. Η ανάλυση των σύγχρονων μεθόδων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας.