Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις σημαντικότερες κατηγορίες υβριδικών συστημάτων καθώς και με τις δυνατότητες εφαρμογής των υβριδικών συστημάτων στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον παρουσιάζονται οι βασικές αρχές οικονομοτεχνικής αξιολόγησης των κυριότερων υβριδικών λύσεων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Τέλος, αποκτούν γνώσεις σε θέματα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και βέλτιστης διαχείρισης φυσικών πόρων σε όλους του τομείς κατανάλωσης (π.χ. στα κτήρια, στη βιομηχανία, στη γεωργία, στις μεταφορές κ.α.). Σε εργαστηριακό επίπεδο οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε διαφορετικά σενάρια διαχείρισης της ενέργειας με τη βοήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, σε αυτόνομη υβριδική εγκατάσταση που βρίσκεται εγκατεστημένη στο εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, τους δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση τεχνικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις έννοιες της μηχατρονικής θεωρίας για μηχανολόγους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσής με έμφαση στις τεχνολογικές της  εφαρμογές. Οι παραδόσεις της θεωρίας εστιάζουν στη μεθοδολογία αξιοποίησης των προσαρμοστικών για μηχανολογικά συστήματα, τις αρχές της ασφαλούς εισαγωγής μη μηχανολογικών υποσυστημάτων σε βιομηχανικά συστήματα, γραμμές παραγωγής, εργαλειομηχανές, οχήματα και αλλά παραδοσιακά αμιγώς μηχανολογικά συστήματα, οπότε, ως εκ τούτου, παρουσιάζει τις βασικές έννοιες του μη γραμμικού διακριτού ελέγχου και τις εφαρμογές αυτού μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων ηλεκτρονικών και λογισμικού στο εργαστήριο.

Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και η μοντελοποίηση δυναμικών μηχανικών συστημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να αναγνωρίζει τα συνήθη μηχανικά δυναμικά συστήματα
  • Να κατανοεί την δομή τους
  • Να τα αναλύει και να τα μοντελοποιεί
  • Να μπορεί να συνθέσει μηχανολογικές δυναμικές διατάξεις με στοιχεία
  • Να αξιολογεί και να βελτιώνει δυναμικά συστήματα. συγκεντρωμένων ιδιοτήτων

Σκοπός μαθήματος:


Το μάθημα αποτελεί μάθημα εξειδίκευσης στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ).

H ύλη του μαθήματος στοχεύει αφενός στην εμβάθυνση σε θέματα λειτουργίας ΜΕΚ και αφετέρου να εξηγήσει τους σπουδαστές τις τεχνολογικές προκλήσεις και τις σύγχρονές λύσεις που υιοθετούνται και σχετίζονται με την βελτίωση του βαθμού απόδοσης και των εκπεμπόμενων ρύπων των ΜΕΚ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  ·  Εμβαθύνουν σε λειτουργικά χαρακτηριστικά των εμβολοφόρων ΜΕΚ.
  · 
Γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των ΜΕΚ.
  · 
Κατανοούν με ποιους ακριβώς μηχανισμούς παράγονται οι ρύποι και με ποιους τρόπους μπορούν να μειωθούν.
  · 
Κατανοούν με ποιους τρόπους και για ποιο λόγο βελτιώνεται ο βαθμός απόδοσης.

Σκοπός:

Η γνωριμία των φοιτητών με τους κυριότερους τύπους των ρευστοδυναμικών μηχανών (αντλίες, υδροστρόβιλοι, αεροσυμπιεστές-αεριοστρόβιλοι), με παράλληλη κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας τους, αλλά και των κυριότερων εφαρμογών τους.

Σκοπός μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των συστημάτων μετάδοσης ισχύος με οδοντωτούς τροχούς. Ο υπολογισμός αντοχής και ο σχεδιασμός τους. Η επιλογή κατάλληλου οδοντωτού τροχού στη σχεδίαση μειωτήρων και ο σχεδιασμός του μειωτήρα. Η εισαγωγή στους επικυκλικούς μηχανισμούς με ανάλυση της λειτουργίας και των εφαρμογών τους ειδικά στην κατασκευή των οχημάτων.

Σκοπός μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κυριοτέρων ανυψωτικών και μεταφορικών διατάξεων.

Ο φοιτητής / τρια θα διδαχθεί τα ακόλουθα πεδία:

Βασικές αρχές μελέτης των μηχανημάτων. Φορτίσεις. Καταπονήσεις. Τρόποι υπολογισμού. Μηχανήματα ασυνεχούς μεταφοράς Σύστημα ανύψωσης (στοιχεία πρόσδεσης και ανάρτησης, ηλεκτροκινητήρες ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων). Σύστημα πέδησης. Σύστημα πορείας (τροχοί κυλίσεως, σιδηροτροχιές, πέδες). Σιδηροκατασκευή. υπολογισμός. Μηχανήματα συνεχούς μεταφοράς. Σύστημα κινήσεως (αντιστάσεις κινήσεως, ηλεκτροκινητήρες, σύνδεσμοι). Σιδηροκατασκευή έδρασης. Ταινιομεταφορείς, Αλυσομεταφορείς. Συρματόσχοινα. Ηλεκτρικά βαρούλκα. Μηχανές ανυψωτικού κάδου. Γερανογέρυφες.

Σκοπός:

Εισαγωγή των Μηχανισμών της πολυπλοκότητας του φαινομένου της Ακτινοβολίας, μέσω των Μαθηματικών Σχέσεων, των παραμέτρων και των Νόμων Μετάδοσης – Μεταφοράς που το διέπουν, μέσα από τις αναγκαίες και απαραίτητες Αναλύσεις που απαιτούνται, ώστε να γίνει, προσιτά, κατανοητό από τους Σπουδαστές για παραπέρα Επεξεργασία του. Εμπέδωση των παραμετρικών Σχέσεων και Νόμων, μέσα από μία Σειρά Ασκήσεων και πρακτικών προβλημάτων, η προσέγγιση της λύσης των οποίων μπορεί να απαιτείται στον Επαγγελματικό τομέα του Μηχανολόγου Μηχανικού.