Σκοπός μαθήματος:

Να δώσει στους φοιτητές ένα μέρος των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που χρειάζεται ο επαγγελματίας μηχανικός στην σχεδίαση και εκτέλεση βιομηχανικών μετρήσεων.

Στόχος μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κυριοτέρων στοιχείων μηχανής με σκοπό τον υπολογισμό και την σωστή επιλογή τύπου στοιχείου για κάθε εφαρμογή. Η ανάλυση του κάθε στοιχείου περιλαμβάνει την ανάλυση της γεωμετρίας του, τα υλικά κατασκευής, τις συνήθεις καταπονήσεις που υπόκειται, τρόπους υπολογισμού και σχεδιασμού, τρόποι κατασκευής και τρόπος λειτουργίας σε ένα μηχανολογικό σύνολο.

Σκοπός μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ).

H ύλη του μαθήματος στοχεύει να περιγράψει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές λειτουργίας των ΜΕΚ, τα κυριότερα εξαρτήματά τους, τα βασικότερα υποσυστήματα τους και τις κυριότερες παραμέτρους λειτουργίας και πως αυτές επηρεάζουν το βαθμό απόδοσης και τους εκπεμπόμενους ρύπους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  ·  Κατανοούν την λειτουργία και την ταξινόμηση διαφόρων τύπων ΜΕΚ.
  · 
Αναγνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα.
  · 
Κατανοούν τον προορισμό και τον τρόπο λειτουργίας των βασικών υποσυστημάτων.
  · 
Αντιλαμβάνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα διαγράμματα λειτουργίας.
  · 
Να εκτελούν απλούς σχετικούς υπολογισμούς.

Σκοπός:

Κατανόηση του φυσικού φαινομένου της Μεταφοράς Θερμότητας μέσω επαγωγικών μεθοδολογιών, ώστε η πολυπλοκότητα των Μηχανισμών του να αναλύεται σε προσιτές μορφές μελέτης. Δυνατότητα ανάλυσης των παραμέτρων και Νόμων, ώστε να προσεγγίζεται η επίλυση προβλημάτων, που στην πράξη παρουσιάζονται και αφορούν την ειδικότητα του Μηχανολόγου. Εμπέδωση των Θεμελιωδών Αρχών και Νόμων, μέσω μιας σειράς επίλυσης Ασκήσεων, με προσεγγιστική λύση προβλημάτων εφαρμογής, σε Διαδικασίες και Συσκευές Λεβήτων, Εναλλακτών Θερμότητας, ψυγείων, Θερμαντήρων / Προθερμαντήρων, ΜΕΚ, που απαιτούν επακριβή προσδιορισμό των ποσοτήτων Συναλλαγής Θερμότητας.

Σκοπός:

Διαχείριση σύγχρονων μεθόδων μετρήσεων στα ρευστά, όργανα – καταχώρηση – επεξεργασία. Εφαρμογή αναλυτικών / αριθμητικών λύσεων κατάλληλων για τη μελέτη δυναμικών φαινομένων στα ρευστά. Στοιχεία υπολογισμού συμβατικών συστημάτων παραγωγής ισχύος ή ωστικής δύναμης.

Σκοπός Μαθήματος:

Η γνωριμία των φοιτητών με τις ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, με παράλληλη κατανόηση των βασικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, αλλά και των κυριότερων τους εφαρμογών. Επιπλέον επιχειρείται και η παρουσίαση των βασικών αρχών ενεργειακής μετατροπής που συνοδεύει κάθε ήπια μορφή ενέργειας, καθώς και μια εισαγωγική οικονομικοτεχνική προσέγγιση του θέματος.