Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας και ο συσχετισμός αυτών με την εντατικοποίηση της βιομηχανικής ανάπτυξης. Επιπλέον επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών αρχών αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, με ταυτόχρονη καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε στρατηγικής.


Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η Επαγωγική, εισαγωγή Μεθοδολογιών, κατανόησης των θερμοδυναμικών εννοιών και παραμέτρων, Ιδιοτήτων και Νόμων, από Θεωρητική άποψη εξεταζομένων (και μάλιστα από Μακροσκοπική Άποψη), ώστε να αποτελέσουν την βασική δομή παρακολούθησης και των συναφών της Ειδικότητας αντικειμένων. Σκοπός είναι η εμπέδωση όλων των παραπάνω αναφερόμενων, μέσα από μία σειρά Ασκήσεων και Εφαρμογών (σε Αέρα / Αέρια, Ατμούς και ψυκτικούς φορείς), στο Θεωρητικό επίπεδο προσέγγισης, ώστε να διευκολυνθούν οι σπουδαστές, στην επίλυση των, στην πράξη, παρουσιαζόμενων προβλημάτων, πραγματευμένων στα αντικείμενα ειδικότητας, όπου οι θεωρητικές αποκλίσεις παρέχουν το εννοιολογικό της εφαρμογής.

Σκοπός Μαθήματος:

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της Τεχνολογίας των Μεταλλικών Υλικών. Με την εμπέδωση τους και όταν ολοκληρωθεί το μάθημα οι φοιτητές θα μπορούν να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν τις έννοιες που σχετίζονται με την ποιότητα, να αναγνωρίζουν και να κατατάσσουν τα κύρια μέταλλα και τα κράματα τους, βάσει της χημικής τους σύστασης και να προσδιορίζουν τις ιδιότητές τους. Εργαστηριακά θα είναι σε θέση να χαρακτηρίζουν τη μικροδομή μεταλλικών υλικών και να μετρούν, συγκρίνουν και αξιολογούν τις κρίσιμες μηχανικές τους ιδιότητες, βάσει τυποποιημένων μεθοδολογιών. Θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν θερμικές κατεργασίες, με στόχο τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των μεταλλικών υλικών και θα επιλέγουν τα υλικά και τις αντίστοιχες θερμικές τους κατεργασίες για συγκεκριμένες μηχανολογικές εφαρμογές. Το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται συγκεκριμένες έννοιες σε επί μέρους ειδικά μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της ποιότητας σε κάθε φάση παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στην χρήση, συντήρηση, απόσυρση/ανακύκλωση των μηχανολογικών μεταλλικών αντικειμένων.

Σκοπός:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος και την επιτυχή παρουσία σε αυτό των σπουδαστών, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν τις δεξιότητες: Εξοικείωση στη μετατροπή μονάδων, διαστάσεις μεγεθών, φυσικές ιδιότητες ρευστών, εφαρμογές υδροστατικής. Διαστασιολόγηση ροϊκών συστημάτων µε βάση τις υδραυλικές απώλειες. Εφαρμογές των φυσικών νόµων στα ρευστά, ασυμπίεστα και συμπιεστά. Διαστατική και ομοιωματική ανάλυση µε εφαρμογές στα ρευστά.

Σκοπός:

Στο μάθημα της Μηχανικής ΙΙ διδάσκονται οι βασικές αρχές της αντοχής των υλικών και ιδιαιτέρως οι βασικές έννοιες της μηχανικής τάσης και της παραμόρφωσης των υλικών. Γίνεται αναλυτική προσέγγιση του τρόπου παραμόρφωσης των όλκιμων και των ψαθυρών υλικών και μελετάται η μηχανική αντοχή τους υπό συνθήκες μονοαξονικού εφελκυσμού, μονοαξονικής θλίψεως, καθαρής, έκκεντρης και λοξής κάμψεως, διατμήσεως, καθαρής στρέψεως, κρούσεως και σύνθετων καταπονήσεων. Τέλος, μελετώνται τρόποι επίλυσης υπερστατικών κατασκευών καθώς και κριτήρια αστοχίας υλικών ανάλογα με το είδος της καταπονήσεως και την φύση του υλικού.