Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και θεωριών της Αντοχής των Υλικών και η εφαρμογή τους σε διάφορα προβλήματα της ειδικότητας. Επίσης οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με έννοιες όπως εφελκυσμός, μονοαξονική θλίψη, καθαρή κάμψη, στρέψη, διάτμηση, λυγισμός.


Σκοπός μαθήματος:

Η γνωριμία των φοιτητών με τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας και ο συσχετισμός αυτών με την εντατικοποίηση της βιομηχανικής ανάπτυξης. Επιπλέον επιχειρείται και η παρουσίαση των βασικών αρχών αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, με ταυτόχρονη καταγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε στρατηγικής.