Το Μηχανολογικό Σχέδιο αποτελεί το βασικό στοιχείο γνώσεων που απαραίτητα πρέπει να έχει κάθε Μηχανικός για τη διαμόρφωση της τεχνικής του σκέψης, όπως και μάθημα βασικού υποβάθρου με σκοπό την κατανόηση και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, (Μηχανολογικό Εργαστήριο, AutoCAD κ.τ.λ.), αλλά και στη μελλοντική εργασία του Μηχανικού.

Το Μηχανολογικό Σχέδιο είναι το μέσο διά του οποίου αποτυπώνονται σχεδιαστικά οι κατασκευαστικές σκέψεις και ιδέες του Μηχανικού-μελετητή, με πληρότητα σαφήνεια και λεπτομέρεια χωρίς καμία πρόσθετη περιγραφή, με τρόπο παραστατικό και εποπτικό, ώστε να αποδοθεί η μορφή ενός εξαρτήματος ή μηχανήματος. Επομένως, το Σχέδιο είναι ο συνδετικός κρίκος επικοινωνίας μεταξύ μελετητή και κατασκευαστή.

ΘΕΩΡΙΑ

Διαλύματα, χημικές αντιδράσεις, στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις καύσης, καυσαέρια, ταχύτητα χημικής αντίδρασης, χημική ισορροπία, pΗ. Χημεία νερού, μετρήσεις φυσικοχημικών μεγεθών. Αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση. Ηλεκτρόλυση, επιμεταλλώσεις, διάβρωση και προστασία υλικών. Βασικές αρχές ανάλυσης φυσικών και χημικών διεργασιών, ισοζύγια μάζας και ενέργειας, διαγράμματα ροής διεργασιών. Τεχνολογίες παραγωγής, παραδείγματα μεθόδων παραγωγής προϊόντων συναφών με την ειδικότητα του Μηχανολόγου. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εργαστηριακή εξάσκηση και στατιστική επεξεργασία μετρήσεων στα θεματικά πεδία της θεωρίας.

Σκοπός Μαθήματος:

Το μάθημα αποβλέπει στο να εφοδιάσει τον σπουδαστή με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει την επίδραση των εφαρμοζόμενων δυνάμεων επί των στερεών (απαραμόρφωτων σωμάτων) και τα αποτελέσματα τους. Επίσης να τους εφοδιάσει με τα κατάλληλα μέσα για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μέσω Η/Υ.