Σκοπός / στόχος μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει την δυνατότητα στο σπουδαστή να γνωρίσει και να κατανοήσει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις ηλεκτρονικές διατάξεις με προϋπόθεση την εισαγωγική αναφορά στην Ηλεκτρονική Φυσική. Να κατανοήσει τη θέση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στις ηλεκτρονικές διατάξεις. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: Να παρουσιάσει στο σπουδαστή με απόλυτη σαφήνεια, λογική αλληλουχία και μαθηματική αυστηρότητα , τις βασικές έννοιες και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τα ημιαγωγά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις ηλεκτρονικές διατάξεις. Να αναδείξει τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και διατάξεων, με αναφορές εφαρμογών από όλους τους τομείς της καθημερινής πρακτικής , ώστε να κεντρισθεί το ενδιαφέρον του σπουδαστή και να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Να αναπτύξει στο σπουδαστή την ικανότητα αυτοδύναμης διαχείρισης θεμάτων και διαδικασιών ηλεκτρονικών διατάξεων.