Στόχος του μαθήματος:

Ο σπουδαστής εισάγεται στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τις τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα μετάδοσης. Εξετάζεται η εφαρμογή της τηλεφωνίας ως παράδειγμα μετάβασης από την μεταγωγή κυκλώματος σε μεταγωγή πακέτων (IP telephony). Γίνεται εισαγωγή στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και στη σχεδίαση τηλεφωνικών δικτύων. Επίσης εκτός από τα ενσύρματα εξετάζονται συνοπτικά και τα ασύρματα δίκτυα (κυρίως μελέτη της δομής, απόδοσης και διαχείρισης πόρων των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων). Γίνεται σύγκριση των ιεραρχικών συστημάτων πολυπλεξίας PDH και SDH, μελέτη της αρχιτεκτονικής και των υπηρεσιών δικτύων ISDN, και εισαγωγή στις αρχές των δικτύων ΑΤΜ. Περιγράφονται τα πρωτόκολλα και οι εφαρμογές, με έμφαση στη σχέση μεταξύ διαφόρων τεχνολογιών και τελικής ποιότητος υπηρεσιών (QoS). Τέλος γίνεται παρουσίαση διεθνών προτύπων για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα όπως τα IEEE 802.11, Hyperlan II και Bluetooth και δίνονται παραδείγματα παροχής υπηρεσιών μέσω ασυρμάτων δικτύων. Μελέτη ασύρματης διάδοσης και υπολογισμοί ισχύος. Παρουσίαση των τεχνολογιών ασύρματων επικοινωνιών και των συναφών προτύπων. Ανάλυση της κυψελωτής αρχιτεκτονικής και των τεχνικών διαχείρισης πόρων. Παρουσίαση των βασικών προτύπων κινητών επικοινωνιών. Προοπτικές των ασύρματων προσωπικών επικοινωνιών.

Στόχος του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στην υλοποίηση εφαρμογών ελέγχου μέσω προγραμματισμού ειδικού υλικού. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος του μαθήματος έμφαση δίνεται στην γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά μιας οικογένειας μικροελεγκτών. Εξετάζονται οι τρόποι προγραμματισμού τους και η σύνθεση κυκλωμάτων προσαρμογής. Επέκταση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα μαθήματα Δομημένος Προγραμματισμός Ι & ΙΙ, Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων, Αρχιτεκτονική και Οργάνωση Μικροϋπολογιστών Ι & ΙΙ και Μικροελεγκτών καθώς και Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με έμφαση στην ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού Ενσωματωμένων Συστημάτων.

Στόχος του μαθήματος:

Παρουσίαση των προτύπων και των τεχνολογιών της ραδιοτηλεόρασης . Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των σημάτων βίντεο και ήχου. Μελέτη της ψηφιοποίησης και συμπίεσης των σημάτων βίντεο και ήχου και παρουσίαση των αντιστοίχων διεθνών προτύπων. Μελέτη της ψηφιακής μετάδοσης με έμφαση στην πολυπλεξία, στην κωδικοποίηση διαύλου, στην διαμόρφωση και στην υπό συνθήκη πρόσβαση. Εφαρμογές και προοπτικές της ραδιοτηλεοπτικής τεχνολογίας Μελέτη αλγορίθμων συμπίεσης φωνής, ήχου, εικόνας και βίντεο και παρουσίαση των αντίστοιχων διεθνών προτύπων. Παρουσίαση παραδειγμάτων παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το DVB.

Στόχος του μαθήματος:

Το μάθημα αποβλέπει στην εισαγωγή του σπουδαστή στα τοπικά Δίκτυα Η/Υ και στην κατανόηση των σχετικών τεχνολογιών. Περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες σχετικά με την επικοινωνία δεδομένων Η/Υ, τοπολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύων και διαδικτύων Η/Υ και μελέτη πρωτοκόλλων με έμφαση στο TCP/IP. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος δίνονται βασικές αρχές σχετικά με την ανάλυση κίνησης και σχεδίαση δικτύων, ενώ εξετάζονται σχήματα διευθυνσιοδότησης στο Internet και στο Internet II. Στη συνέχεια του μαθήματος ο σπουδαστής εισάγεται στο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της ασφάλειας των δκτύων Η/Υ. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος ο σπουδαστής εισάγεται στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τα Δίκτυα Η/Υ και το Διαδίκτυο ειδικότερα.