Στόχος του μαθήματος:

Η διαφοροποίηση των ηλεκτρονικών διατάξεων και της μελέτης τους, ανάλογα με την κατηγορία ισχύος τους. Εισαγωγή στα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία και διατάξεις ισχύος και βιομηχανικές εφαρμογές τους.

Στόχος του μαθήματος:

Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία σημάτων. Μελέτη των μαθηματικών εργαλείων (μετασχηματισμός Z και διακριτός μετασχηματισμός Fourier) και εξοικείωση στην εφαρμογή τους για τον υπολογισμό βασικών μεγεθών και συναρτήσεων της ΨΕΣ (συνέλιξη, συσχέτιση, αυτοσυσχέτιση, φάσμα). Γραμμική πρόβλεψη διακριτών συστημάτων και εφαρμογές της. Ο σπουδαστής εισάγεται στη σχεδίαση FIR και IIR ψηφιακών φίλτρων. Γίνεται επίσης μελέτη των προσαρμοστικών φίλτρων καθώς και των μεθόδων φασματικής ανάλυσης και εφαρμογών της σε διάφορα πεδία.