Στόχος του Μαθήματος:

Εισαγωγή στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - τύποι γραμμών μεταφοράς και εφαρμογές τους. Κατανεμημένες παράμετροι και εξισώσεις των γραμμών μεταφοράς. Χαρακτηριστική αντίσταση και σταθερά μετάδοσης. Συντελεστής ανάκλασης και προσαρμογή. Βραχυκυκλωμένες και ανοικτές γραμμές. Ισοδύναμα τετράπολα. Γραμμές χωρίς απώλειες συντελεστής στασίμου κύματος και μελέτη στασίμου σε διάφορες περιπτώσεις. Ιδιότητες γραμμών χωρίς απώλειες. Ο χάρτης Smith και οι εφαρμογές του.

Η κατανόηση της χρησιμότητας των γραμμών μεταφοράς για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις υψηλές συχνότητες καθώς και της εφαρμογής των ιδιοτήτων τους στις μικροκυματικές διατάξεις.

Στόχος του Μαθήματος:

Σήματα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Φάσματα σημάτων, ανάλυση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας. Αναλυτική παρουσίαση βασικών συστημάτων διαμόρφωσης και από-διαμόρφωσης. Θόρυβος στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες. Μελέτη σημάτων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας. Υπολογισμός της ενέργειας η της ισχύος και του φάσματος ενός σήματος. Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους και φάσης (συχνότητας). Αξιολόγηση συστημάτων διαμόρφωσης με κριτήρια τον λόγο σήματος προς θόρυβο στην έξοδο του δέκτη και το εύρος ζώνης μετάδοσης.