Στόχος του Μαθήματος:

O στόχος του μαθήματος είναι η ποιοτική κατανόηση των των βασικών εννοιών που αφορούν τα Ηλεκτρομαγνητικών Πεδία και τη Διάδοση των Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων μέσα από τη συσχέτιση τους με εύληπτες εφαρμογές και φαινόμενα. Επιπρόσθετα, το μάθημα έχει ως στόχο να συνδέσει την προαναφερόμενη ποιοτική κατανόηση με το βασικό σώμα του μαθηματικού φορμαλισμού που διέπει τη θεωρία του Ηλεκτρομαγνητισμού προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο υπόβαθρο στο επίπεδο της μηχανικής και της υπολογιστικής του Ηλεκτρομαγνητισμού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ο φοιτητής/ τρια να είναι σε θέση να κατανοήσει τη συσχέτιση ανάμεσα στους διάφορους τύπους πηγών και τα χαρακτηριστικά των πεδίων που τους αντιστοιχούν. Επίσης, αναμένεται να είναι σε θέση να χειριστεί απλά προβλήματα υπολογισμού ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με τη χρήση των εξισώσεων Maxwell. Σε ότι αφορά τα ζητήματα διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αναμένεται ο σπουδαστής να κατανοεί τα βασικά φαινόμενα διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών και τα μεγέθη/έννοιες που τα χαρακτηρίζουν.

Στόχος του Μαθήματος:

 • Την επέκταση της μελέτης απλών ενισχυτικών διατάξεων σε συνθετότερες, καθώς και σε διατάξεις υψηλών συχνοτήτων. 
 • Την εξοικείωση με τη διαδικασία σχεδίασης και βελτίωσης κυκλώματος μέσω μηχανισμών ανάδρασης. 
 • Την απόκτηση ευχέρεια στην ανάπτυξη εφαρμογών με τελεστικούς ενισχυτές. 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 
 • Να αναλύουν κυκλώματα ενισχυτών με διακριτά στοιχεία και ολοκληρωμένα κυκλώματα τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές συχνότητες. 
 • Να σχεδιάζουν αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα (συμπεριλαμβανομένων παθητικών και ενεργών φίλτρων πρώτης τάξης), με έμφαση στα κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών. 
 • Να αντιλαμβάνονται την επίδραση της αρνητικής ανάδρασης σε έναν ενισχυτή και να μπορούν να αναλύσουν κυκλώματα απλού βρόχου ανάδρασης. 
 • Να μπορούν να αναλύσουν και να σχεδιάσουν απλούς ενισχυτές ισχύος ακουστικών συχνοτήτων και να αντιλαμβάνονται τις έννοιες της παραμόρφωσης και του θορύβου. 

Στόχος του Μαθήματος:

Το μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους σπουδαστές σε βασικές έννοιες των : Διαφορικών Εξισώσεων ανώτερης τάξης (μη ομογενείς με μη σταθερούς συντελεστές), Διανυσματικής Ανάλυσης, Αριθμητικής Ανάλυσης, Συναρτήσεις δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Επίσης μέσα από ένα πλήρες σύνολο ασκήσεων ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα αφομοίωσης και εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι ικανός: 

 • Να επιλύει διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης (μη ομογενείς ). 
 • Να εφαρμόζει τελεστές για τη επίλυση διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς και μη συντελεστές. 
 • Να γνωρίζει βασικά ζητήματα Διανυσματικής Ανάλυσης.
 • Να μελετά συναρτήσεις πολλών μεταβλητών (όριο, συνέχεια, παράγωγος, κατευθυνόμενη παράγωγος, διαφορικό πραγματικής συνάρτησης, κτλ) 
 • Να επιλύει προβλήματα με τη βοήθεια τελεστών (Laplace, Hamilton κτλ). 
 • Να μελετά στοιχεία και ιδιότητες πεδίων (Βαρυτικό, Μαγνητικό, Ηλεκτρικό), όπως (κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός κτλ). 
 • Να εξετάζει αν μια συνάρτηση είναι αρμονική. 
 • Να βρίσκει τα ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών. 
 • Να υπολογίζει επικαμπύλια ολοκληρώματα 1ου και 2ου είδους. 
 • Να υπολογίζει διπλά ολοκληρώματα. 
 • Να υπολογίζει διπλά ολοκληρώματα με αλλαγή μεταβλητών. 
 • Να επιλύει εξισώσεις με τη βοήθεια Αριθμητικής Ανάλυσης (Newton-Raphson, Simpson, κτλ).