Στόχος του Μαθήματος:

Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές δεύτερης και ανώτερης τάξης. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός πολλών μεταβλητών. Αριθμητικές σειρές, δυναμοσειρές, σειρές Fourier. Πολυώνυμα Legendre και Chebychev, συναρτήσεις beta, gamma, Bessel.

Εισαγωγή στον λογισμό πολλών μεταβλητών, επίλυση διαφορικών εξισώσεων και  σειρές, για την υποστήριξη μαθημάτων κυρίως ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών.

Στόχος του Μαθήματος:

Ενισχυτές με διακριτά στοιχεία και ολοκληρωμένα κυκλώματα. Τροφοδοσία, πόλωση, θερμική σταθεροποίηση, λειτουργία σήματος (πρότυπο ασθενούς σήματος). Παραμόρφωση, Θόρυβος. Ανόρθωση, Τροφοδοτικά.

Ανάλυση απλών ηλεκτρονικών διατάξεων (κυρίως ενισχυτών) χαμηλών συχνοτήτων. Εξοικείωση με τον υπολογισμό κυκλωμάτων πόλωσης για τις βασικές ενισχυτικές συνδεσμολογίες (CE, CC, CB και αντίστοιχες για FET). Τύποι και τεχνολογίες τροφοδοτικών και σχεδίαση απλών τροφοδοτικών σύμφωνα με προδιαγραφές.

Στόχος του Μαθήματος:

Το μάθημα του Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό υπολογιστικών και διαδικτυακών συστημάτων, με χρήση αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού. Το μάθημα έρχεται να καλύψει θεωρητικά και πρακτικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τις τεχνικές του Αντικειμενοστραφούς (ObjectOriented), Γεγονοστραφούς (EventDriven) και Οπτικού (Visual) Προγραμματισμού, ενώ χρησιμοποιεί ως γλώσσα προγραμματισμού για την εξοικείωση με τις παραπάνω έννοιες τη γλώσσα Java. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

  • Έχει κατανοήσει τις έννοιες του Αντικειμενοστραφούς και Γεγονοστραφούς προγραμματισμού. 
  • Έχει γνώση χρήσης εργαλείων οπτικού προγραμματισμού για τη δημιουργία κώδικα σε ένα αντικειμενοστραφές προγραμματιστικό περιβάλλον.
  • Χρησιμοποιεί σε επίπεδο βασικών γνώσεων τη γλώσσα προγραμματισμού Java για τη δημιουργία εφαρμογών. 
  • Αναλύει και να κατανοεί τις λειτουργίες κώδικα ο οποίος έχει γραφτεί σε μία αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού, και ειδικότερα σε γλώσσες όπως η C++ και η Java. 
  • Εργαστεί μόνος/η του/της ή να συνεργαστεί με συμφοιτητές ή με μηχανικούς σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών με χρήση της γλώσσας Java.