Στόχος του Μαθήματος:

Η απαραίτητη υποδομή από τη δομή της ύλης και τη φυσική των ημιαγωγών, ως εισαγωγή στα μαθήματα Ηλεκτρονικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ κυρίως. Εισαγωγή στις αρχές της φυσικής οπτικής. Εξοικείωση με τα στοιχεία της οπτικοηλεκτρονικής και εφαρμογές τους στην τέλεση απλών ηλεκτρονικών λειτουργιών (δίοδοι, ενισχυτές, διακόπτες, κ.α.). Παράλληλα εισαγωγή στην εργαστηριακή μέθοδο εργασίας.

Στόχος του Μαθήματος:

Το μάθημα έχει σκοπό να μυήσει τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές στις  βασικές έννοιες του Διανυσματικού Λογισμού, της θεωρίας πινάκων, των μιγαδικών αριθμών, του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.

Στόχος του μαθήματος:

H εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στην επίλυση  προβλημάτων με Η/Υ. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται: η έννοια του αλγόριθμου, η  παράσταση δεδομένων, οι τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, η επίλυση αλγοριθμικών  προβλημάτων. Επίσης οι φοιτητές γνωρίζουν με τις θεμελιώδεις έννοιες του δομημένου  προγραμματισμού. Γίνεται παρουσίαση των τυπικών χαρακτηριστικών και μηχανισμών μιας  δομημένης γλώσσας καθώς και εισαγωγή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη δομημένων  προγραμμάτων με χρήση της γλώσσας αυτής.
Οι αρχές του δομημένου προγραμματισμού 
παρουσιάζονται με τη χρήση της Γλώσσας Προγραμματισμού C. Τα θεωρητικά μαθήματα  συνοδεύονται από εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη  θεωρία σε κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον.