Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του Τουρισμού και, ειδικότερα, των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, επιδιώκεται η κατανόηση του ρόλου του Management στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύστημα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τη δομή των τουριστικών επιχειρήσεων
 • αναλύουν την οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων
 • εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης τουριστικών επιχειρήσεων
 • αξιολογούν τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων

Lesson_Logo

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να διευθύνουν αποτελεσματικά ένα Οργανισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τη λειτουργία του Οργανισμού και τις ιδιαίτερες δραστηριότητες του μάνατζερ. Περαιτέρω, οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά που διαδραματίζεται στους Οργανισμούς.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Αναγνωρίσουν τη σημασία της Οργανωσιακής συμπεριφοράς.
 • Διακρίνουν τον ρόλο που διαδραματίζει η Οργανωσιακή συμπεριφορά στα πλαίσια του Οργανισμού.
 • Εξετάζουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Οργανωσιακής συμπεριφοράς στους Οργανισμούς
 • Σχεδιάζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού, σύμφωνα με τις αρχές της Οργανωσιακής συμπεριφοράς
 • Προτείνουν λύσεις με βάση τις αρχές της Οργανωσιακής συμπεριφοράς

Σκοπός Μαθήματος:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράφουν πραγματικά προβλήματα απόφασης και να προσδιορίζοπυν τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος (μοντελοποίηση του προβλήματος, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αλγόριθμοι, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υλοποίηση απόφασης).
 • Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος.
 • Να προσδιορίζουν προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος.
 • Να αναλύουν τα προβλήματα απόφασης και να κατασκευάζουν τα μαθηματικά μοντέλα που τα περιγράφουν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους περιορισμούς που διέπουν το πρόβλημα απόφασης.
 • Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση μεθοδολογίες για την επίλυση των προβλημάτων απόφασης.
 • Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο μαθηματικό λογισμικό και να αναπτύξουν εφαρμογές στα ειδικά εργαλεία λογισμικού για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Να αναλύουν τα αποτελέσματα της επίλυσης του μαθηματικού μοντέλου και να προτείνουν τη λύση ή λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα.
 • Να επιχειρηματολογούν για την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης ή απόφασης.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και στις βασικές διαδικασίες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τη συνεισφορά της διοικητικής λειτουργίας του μάρκετινγκ στις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν τα στελέχη μάρκετινγκ κατά το σχεδιασμό των τεσσάρων βασικών συστατικών του μείγματος μάρκετινγκ (προϊόν, προώθηση, διανομή, τιμή). Παράλληλα, αναλύονται οι διάφορες μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ και τμηματοποίησης της αγοράς που εφαρμόζονται για τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και εξετάζονται τα διάφορα είδη μάρκετινγκ. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Εκτιμούν τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και τη συνεισφορά του τμήματος μάρκετινγκ στην οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης.
 • Κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες βάσει συγκεκριμένων μεθόδων τμηματοποίησης.
 • Αναπτύσσουν τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης προϊόντων-υπηρεσιών.
 • Σχεδιάζουν αποτελεσματικά το μείγμα μάρκετινγκ ενός προϊόντος/υπηρεσίας.

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της στατιστικής συμπερασματολογίας (επαγωγικής στατιστικής). Κυρίαρχο μέρος της ύλης αποτελούν οι στατιστικοί έλεγχοι και η εκτιμητική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:

 • Έχει κατανόηση τις βασικές έννοιες της εκτιμητικής με έμφαση τον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης.
 • Πραγματοποιεί  στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και ποσοστού για ένα και δύο δείγματα.
 • Πραγματοποιεί  στατιστικό έλεγχο    
 • Να διερευνά την ποιότητα παραγόμενων προϊόντων μέσω βασικών διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας
 • Να διακρίνει τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας σε δεδομένα χρονοσειρών και να τις εφαρμόζει σε κατάλληλο λογισμικό
 • Για τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη εξοικείωση με κατάλληλο λογισμικό μέσω του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την βασική θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοδοτική διοίκηση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη της επιχειρηματικής μονάδος.Οιφοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν γιατί οι επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικές αγορές συμπεριφέρονται με τον ενα ή τον άλλο τρόπο. Η κατανόηση των θεματικών ενοτήτων θα γίνει εφικτή δεδομένου ότι θα εξετασθούν πολλές περιπτώσεις (case studies) οπότε οι φοιτητές θα εχουν άμεση εμπλοκή στην επίλυση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο που θα τους επιτρέπει να  εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχειρήσεως
 • Κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • Εχουν κατανοήσει πλήρως τις τεχνικές ανάλυσης
 • Ειναι σε θέση να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές στον δικό τους επαγγελματικό χώρο