Μαθήματα Β' Εξαμήνου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας 
 • εφαρμόζουν μηχανισμούς της οικονομικής σκέψης για την επιλογή εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος
 • εκφράζουν ολοκληρωμένη άποψη της οικονομικής πολιτικής
 • περιγράφουν την Κεϋνσιανή προσέγγιση της προσφοράς χρήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα σχετικά με την άσκηση επικοινωνιακής και τουριστικής πολιτικής στον τουρισμό. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα τουριστικής και επικοινωνιακής πολιτικής, στην γνωριμία με τη μορφή και τις αρμοδιότητες των φορέων άσκησης τουριστικής πολιτικής (ιδιωτικών και δημόσιων), σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη συγκριτική ανάλυση της δράσης τους στο χώρο του τουρισμού και στις πολιτικές δημιουργίας τουριστικής ταυτότητας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • κατανοούν τη σημασία της τουριστικής - επικοινωνιακής πολιτικής στη δημιουργία τουριστικών ροών σε μια χώρα.
 • κατανοούν τη λογική και το περιεχόμενο της τουριστικής πολιτικής
 • αναλύουν με επιχειρήματα την ανάγκη ύπαρξης τουρ. πολιτικής και τουριστικής ταυτότητας μιας χώρας
 • γνωρίζουν το πλαίσιο, τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες των εθνικών φορέων τουρισμού
 • αναλύουν τους τρόπους παρέμβασης του κράτους στην τουριστική πολιτική και στη διαμόρφωση τουριστικής ταυτότητας
 • αναλύουν την τουριστική ζήτηση
 • κάνουν χρήση των αναγκαίων κατά περίπτωση εργαλείων για την άσκηση τουρ. πολιτικής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • διακρίνουν τα στοιχεία αυτά που οδηγούν στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων
 • διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την κινητοποίηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
 • διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την ηγεσία και την καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • εφαρμόζουν τρόπους εξασφάλισης της απαραίτητης πληροφόρησης
 • αξιοποιούν το χρόνο και να οργανώνουν συσκέψεις
 • διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την επιλογή και την εκπαίδευση προσωπικού
 • διαχειρίζονται το stress

Lesson_LogoΤο μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα από σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα από μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμματισμού με αντικείμενα (object-oriented programming) και προγραμματισμού που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface). Ο απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόγραμμα αξιοποιεί τον Η/Υ μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης ενός Οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

 • Να περιγράφει τις γενικές εργασίες που περιλαμβάνει ο κύκλος ζωής λογισμικού και να διακρίνει το ρόλο της εργασίας του προγραμματισμού μέσα στον κύκλο αυτό
 • Να εξηγεί τη δομή ενός υπολογιστικού συστήματος και τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος από τον Η/Υ
 • Να εξηγεί πως κωδικοποιούνται και πως παριστάνονται τα δεδομένα σε έναν Η/Υ 
 • Να σχεδιάζει και  να αναπτύσσει μικρής κλίμακας προγράμματα για την επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων
 • Να διακρίνει το ρόλο που έχει το λειτουργικό τμήμα ενός προγράμματος από το τμήμα που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεσή του με τον χρήστη
 • Να χρησιμοποιεί έτοιμα αντικείμενα της γλώσσας προγραμματισμού και ιδιαίτερα τα αντικείμενα δημιουργίας γραφικής διασύνδεσης του χρήστη με την εφαρμογή
 • Να διαχειρίζεται σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής

Το ανωτέρω μάθημα έχει σαν σκοπό να αποκομίσει και να καταγράψει ο σπουδαστής βασικές γνώσεις:

 • σχετικά με τις αρχές και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους γενικότερα και ειδικότερα της Δημόσιας Διοίκησης
 • σχετικά με τα όρια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ενεργεί νομίμως η διοίκηση έναντι των πολιτών και των επιχειρήσεων
 • σχετικά με την εξώδικο και δικαστική προστασία του πολίτη και των επιχειρήσεων από παράνομες πράξεις της Διοίκησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • κατανοούν και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας 
 • αξιοποιούν και να αξιολογούν την εμπειρική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε διάφορους τομείς της οικονομίας
 • κατανοούν την Κεϋνσιανή προσέγγιση της προσφοράς χρήματος


Σκοπός να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές πιθανοθεωρίας και περιγραφικής στατιστικής με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (κυρίως με χρήση κατάλληλου λογισμικού) στα θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια πρέπει να είναι ικανός να:

 • Να εφαρμόζει βασικές αρχές πιθανοθεωρίας
 • Να συνδέει νόμους πιθανοτήτων με τη στατιστική συμπερασματολογία
 • Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη των τυχαίων μεταβλητών και να μπορεί να καταγράφει δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους
 • Να υπολογίζει και να ερμηνεύει περιγραφικά περιληπτικά μέτρα.
 • Να διερευνά τη σχέση μεταξύ οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση των τεχνικών της συσχέτισης και της παλινδρόμησης
 • Να πραγματοποιεί εφαρμογές μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και παλινδρόμησης με χρήση στατιστικών πακέτων

Σκοπός Μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, των ταμειακών ροών και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης των επιχειρήσεων. Επίσης θα αναλύει την πληροφόρηση που περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις με τη χρήση δεικτών και την εφαρμογή μονομεταβλητής και πολυμεταβλητής και θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων , την αποδοτικότητά τους , την ρευστότητα καθώς και να εκτιμά αν αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες. Επιπλέον θα αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της διαθέσιμης λογιστικής πληροφόρησης όπως αυτή παρέχεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στο εργαστήριο θα πραγματοποιούνται ανάλυση μελετών περιπτώσεων με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού αξιολόγηση και ανάλυση των επιχειρήσεων.