Μαθήματα Α' Εξαμήνου

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του Αστικού και του Εμπορικού δικαίου. Το μάθημα επικεντρώνεται στις διατάξεις που αναφέρονται στις έννομες και ενοχικές σχέσεις και στους σημαντικότερους τομείς της οικονομικής ζωής, του εμπορίου και της εμπορικής δραστηριότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου
 • Διακρίνουν τις εφαρμογές του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου στην καθημερινή ζωή
 • Εξετάζουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου
 • Συνθέτουν προτάσεις και λύσεις για την διερεύνηση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις πρακτικές εφαρμογές του Αστικού και του Εμπορικού δικαίου
 • Αξιολογούν τις ιδιαιτερότητες των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου κατά την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογήσει τη συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε έναν οργανισμό .
 • Περιγράψει τα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος .
 • Ανάλυση τις επιπτώσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της διοικητική διαχείριση ενός οργανισμού .
 • Κατανοήσει το τι είναι ακριβώς η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ένα στέλεχος σε μια εταιρεία .
 • Μάθει τη σημασία του προγραμματισμού και του ελέγχου στο πλαίσιο ενός οργανισμού , καθώς και τα εργαλεία που απαιτούνται για να κάνουν αποτελεσματικά αυτά .
 • Αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών .
 • Μάθει για τις απαραίτητες επιχειρησιακές λειτουργίες που χρειάζονται για να διευθύνει μια επιτυχή επιχείρηση : το μάρκετινγκ , τα χρηματοοικονομικά /η λογιστική , η παραγωγή , οι πωλήσεις και οι ανθρώπινους πόρους .
 • Αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες σε θέματα επικοινωνίας και ηγεσίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να :

 • κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • εξηγούν τις τεχνικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και την διαμόρφωση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις
 • αναλύουν τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • αναλύουν την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση ασκήσεων κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος και τη βοήθεια των διαγραμμάτων

Learning Outcomes

The aim of this course is to provide students with essential reading and writing skills in Business English that will enable them to function effectively in a variety of academic and professional settings. More specifically, the curriculum is designed to:

 • enhance students' competence in English and improve their reading efficiency for using textbooks, reference material and other sources written in English
 • familiarize students with key terms and expressions in their subject area
 • improve students' ability to decode and reproduce academic texts from English to Greek and Greek to English
 • provide students with essential writing skills in English that will enable them to produce a range of business documents, such as letters, memos and reports, employing appropriate business format
 • write academic essays, that  contain a clear thesis, unified coherent paragraphs and relevant supporting details, supported by assigned readings with proper citation
 • practice an oral presentation on a business-related topic

Σκοπός είναι η μύηση των φοιτητών στα αναλογιστικά μαθηματικά αλλά και η εμπέδωση από αυτούς βασικών αρχών διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού μέσω οικονομικών εφαρμογών. Δίνεται έμφαση και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητας για:

 • Να αναπτύξει εφαρμογές των τεχνικών του απλού και σύνθετου τόκου στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές
 • Να πραγματοποιεί υπολογισμούς σε προβλήματα ραντών κάνοντας χρήση πινάκων ή κατάλληλου λογισμικού
 • Να εφαρμόζει βασικές αρχές διαφορικού λογισμού σε οικονομικές συναρτήσεις
 • Να εφαρμόζει τις αρχές του ολοκληρωτικού λογισμού για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του Αστικού και του Εμπορικού δικαίου. Το μάθημα επικεντρώνεται στις διατάξεις που αναφέρονται στις έννομες και ενοχικές σχέσεις και στους σημαντικότερους τομείς της οικονομικής ζωής, του εμπορίου και της εμπορικής δραστηριότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου
 • Διακρίνουν τις εφαρμογές του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου στην καθημερινή ζωή
 • Εξετάζουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου
 • Συνθέτουν προτάσεις και λύσεις για την διερεύνηση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις πρακτικές εφαρμογές του Αστικού και του Εμπορικού δικαίου
 • Αξιολογούν τις ιδιαιτερότητες των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου κατά την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου

Σκοπός του μαθήματος είναι οι  φοιτητές  να κατανοήσουν το ρόλο , τη σημασία και τη συμβολή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στην  οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα ο φοιτητής θα κατανοήσεις τις αρχές της Λογιστικής, θα γνωρίζει  τα λογιστικά βιβλία και τις Λογιστικές Καταστάσεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές να συντάσσει Ισοζύγια,  Ισολογισμό, και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και   να αναλύει και να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς τόσο του Ισολογισμού όσο κα αυτούς των Αποτελεσμάτων Χρήσης .  Επίσης θα γνωρίζει τα βασικά στοιχεία  Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών και  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου και των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τον οικονομικό τρόπο σκέψεως και τις βασικές οικονομικές αρχές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν καλύτερα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της μικροοικονομικής ανάλυσης αποτελεί την βάση για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας. Η  χρήση των μαθηματικών θα δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις μεταβολές των οικονομικών παραμέτρων και να εξηγήσουν τα οικονομικά φαινόμενα. Η κατανόηση των εννοιών των μορφών αγοράς, της συμπεριφοράς του καταναλωτού και των βασικών εννοιών της παραγωγής αποτελούν τΙς βασικές έννοιες που οι φοιτητές θα πρεπει να κατανοήσουν για την εμπέδωση των βασικών αρχών της οικονομικής θεωρίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Εμπεδώσει και ερμηνεύσει τις τεχνικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και των μορφών αγορών που αυτές λειτουργούν
 • Αναλύσει τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Κατανοήσει την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητων με τη χρήση της μαθηματικής αναλύσεως και την βοήθεια των διαγραμμάτων


Σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογήσει τη συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε έναν οργανισμό .
 • Περιγράψει τα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος .
 • Ανάλυση τις επιπτώσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της διοικητική διαχείριση ενός οργανισμού .
 • Κατανοήσει το τι είναι ακριβώς η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ένα στέλεχος σε μια εταιρεία .
 • Μάθει τη σημασία του προγραμματισμού και του ελέγχου στο πλαίσιο ενός οργανισμού , καθώς και τα εργαλεία που απαιτούνται για να κάνουν αποτελεσματικά αυτά .
 • Αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών .
 • Μάθει για τις απαραίτητες επιχειρησιακές λειτουργίες που χρειάζονται για να διευθύνει μια επιτυχή επιχείρηση : το μάρκετινγκ , τα χρηματοοικονομικά /η λογιστική , η παραγωγή , οι πωλήσεις και οι ανθρώπινους πόρους .
 • Αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες σε θέματα επικοινωνίας και ηγεσίας.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξή του και τους παράγοντες που συνέτειναν στη δημιουργία του φαινομένου. Επίσης να αντιληφθούν οι φοιτητές τη σημασία του τουρισμού και τη σχέσης του με τον πολιτισμό, αλλά και την γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο (ιδιωτικούς και δημόσιους). Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας του τουρισμού στην ανάπτυξη μιας χώρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • κατανοούν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο
 • γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού
 • αναλύουν το τουριστικό φαινόμενο ως ιδιαίτερα πολυσύνθετο, του οποίου οι διστάσεις αναφέρονται σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο.
 • αναλύουν και να επεξηγούν την τυπολογία του τουρισμού 
 • γνωρίζουν τους φορείς (εθνικούς και διεθνείς, κρατικούς και ιδιωτικούς) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού
 • κατανοούν τις πολυσχιδείς όψεις του τουρισμού και των επιδράσεών του σε μια χώρα ή σε ένα τόπο.