Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αφορά στην εφαρμογή της Διοικητικής Εεπιστήμης σε κάθε τομέα δράσης των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης ξεκινά από την ίδρυση της επιχείρησης και επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής της. Αφορά το περιβάλλον της επιχείρησης, την οργάνωσή της, τον προγραμματισμό της, τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων στους τομείς παραγωγής - διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων - ανθρώπινου δυναμικού