Περιγραφή Μαθήματος

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση της πληροφορίας  αποτελούν κυρίαρχες διεργασίες για την υποστήριξη τόσο των καθημερινών εργασιών όσο και για την λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η χρησιμοποίηση της πληροφορίας οδηγεί στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και σε ενέργειες στις οποίες ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και βελτιστοποιείται το αποτέλεσμα. Η Ποσοτική Ανάλυση και η Στατιστική αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την Επεξεργασία και Ανάλυση της Πληροφορίας. Μέσα από μεθόδους και τεχνικές επιτρέπει την επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων του αντικειμένου που εξετάζεται και οδηγεί στην ανάλυση της φύσης του, των αιτίων που το προκαλούν και την εκτίμηση-πρόβλεψη του μέλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Στατιστική χρησιμοποιείται από όλους σχεδόν τους Επιστημονικούς και Παραγωγικούς Κλάδους με σημαντικότερους:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ
 • Ιατρική και Φαρμακευτική
 • Γεωργία
 • Βιομηχανία
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Κοινωνιολογία
 • Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων

Αποτελέσματα της  αποδεδειγμένης μεγάλης χρησιμότητας της Στατιστικής είναι :

 • Η συνεχής ανάπτυξη της τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία  νέων μεθόδων και τεχνικών που ξεφεύγουν από τα όρια της περιγραφής όπως είναι οι νέοι κλάδοι της Στατιστική (Ανάλυση Δεδομένων Πολυδιάστατων Μεταβλητών, Στοχαστική Ανάλυση, κλπ)
 • Η ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού (Προγραμμάτων Η/Υ) στα οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι σύγχρονες καινοτομίες; της Στατιστικής.

Το μάθημα στοχεύει να δώσει τα παραπάνω εφόδια σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα απασχοληθούν σε επιτελικές θέσεις Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που δημιουργούνται στις θέσεις εργασίας σχετικά με τις Ποσοτικές μεθόδους και τις τεχνικές της. Η παρακολούθηση του μαθήματος  αφενός μεν θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και την πρακτική της Ποσοτικής  Ανάλυσης και αφετέρου μέσα από την πρακτική άσκηση σε πραγματικά προβλήματα θα αποκτηθούν δεξιότητες για την εφαρμογή τους με τη χρήση του SPSS.