ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - EDUCATIONAL TECHNOLOGY & DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

Εισηγητές:

Δρ Ιωάννης Σαλμόν

Δρ Γιαννακοπούλου Ελένη

Διδάσκων:

Δρ Ιωάννης Σαλμόν

Δρ Γιαννακοπούλου Ελένη

MIS_ETAAPΣτο μάθημα θα διδαχθούν αντικείμενα που αφορούν την επιστημονική περιοχή των Πληροφοριακών Συστημάτων με έμφαση σε μελέτες περίπτωσης σε Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια oμαδική εργασία κατά την οποία θα κληθείτε να εργαστείτε ως αναλυτές στην ανάπτυξη ενός Διοικητικού Πληροφοριακού Συστήματος της Εκπαιδευσης καθώς και στην σχεδίαση και υλοποίηση μέρους της Βάσης Δεδομένων του.

Lesson_LogoΤο μάθημα σχετίζεται με τα ακόλουθα βασικά ερωτήματα της σχεδίασης εκπαιδευτικών συστημάτων:

  • πως να αναπτύξω ένα διδακτικό σύστημα αξιοποιώντας στην πράξη θεωρίες και παιδαγωγικά μοντέλα;
  • ποια εργαλεία υπάρχουν και μπορούν να με βοηθήσουν στην ανάπτυξη;
  • πως να αξιοποιήσω εκπαιδευτικά εργαλεία για να σχεδιάσω και να υλοποιήσω μαθησιακές στρατηγικές;
  • πως να σχεδιάσω και να υλοποιήσω μαθησιακές δραστηριότητες με υιοθέτηση, προσαρμογή ή και μετατροπή πρωτογενούς ψηφιακού υλικού;
  • πως να αξιοποιήσω ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης για να διαχειριστώ μια ηλεκτρονική τάξη;
  • πως να αξιολογήσω τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα ενός ηλεκτρονικού μαθήματος;

Καθηγητής : Ι. Ψαρομήλιγκος

Εργαστηριακoί Καθηγητές: Χ. Κυτάγιας

Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης

Εισηγητές:

Δρ Λάζαρος Βρυζίδης

Δρ Ιωάννης Σαλμόν

Διδάσκων:

Δρ Ιωάννης ΣαλμόνLesson_LogoΤο μάθημα πραγματεύεται θέματα που αφορούν τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ηλεκτρονικού μαθησιακού περιεχομένου μέσα από σύγχρονα εργαλεία συγγραφής (Authoring Tools). Οι φοιτήτριες/φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανοί να αξιοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο εργαλεία συγγραφής για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες υιοθετώντας, προσαρμόζοντας και μετατρέποντας ψηφιακό υλικό χρησιμοποιώντας με αποδοτικό τρόπο κείμενο, ήχο, γραφικά και video.